หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Assistant HR Manager

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- บริหารงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานให้แผนกสรรหา, แผนกธุรการ และแผนกป้องกันการเสียหายและรักษาความปลอดภัย

- สนับสนุนงาน และช่วยควบคุมการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามแผนที่วางไว้

- สนับสนุน และติดตามประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดแนวทางแก้ไข

- พัฒนาวิธีการทำงานให้เหมาะสม เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

- ให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมบุคลากรในฝ่าย ให้มีความรู้จริง ความเข้าใจในงาน และพัฒนาในงานอย่างต่อเนื่อง

- ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน

- งานติดต่อราชการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น งานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ งานปรับแรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน กิจกรรม 5 ส. และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 30--35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท สาขาการบริหารงานบุคคล / บริหาร / การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานบุคคลในระดับหัวหน้าแผนกอย่างน้อย 5 ปี, หรือระดับหัวหน้าส่วนอย่างน้อย 3 ปี, หรือระดับผู้จัดการอย่างน้อย 2 ปี
- Working Location
  เลขที่ 111 หมู่ 12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าเช่าบ้าน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินกู้ยืมซื้อบ้านจาก ธอส.
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินประจำตำแหน่ง
 • เงินเดือน
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Erawan Sugar Co., Ltd.

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจน้ำตาลในประเทศไทย มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งของเราในการสร้างนวัตกรรมและขยายธุรกิจด้าน พลังงานทดแทน ไฟฟ้า และโลจิสติกส์

ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นทุกวันอย่างมั่นคง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยหลักธรรรมาภิบาล
 
ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ 12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ : 042-359-622-8ext.1518-1516,087-856-9764
โทรสาร : 042-359-631
โฮมเพจ :