หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Assistant Manager, ส่วนวิศวกรรม

บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • บริหารงานวิศวกรรม รวมถึงงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบการทำงานของลิฟท์ บันไดเลื่อน รวมถึงระบบสัญญาณไฟ เพื่อให้เกิดความเพียงพอและสามารถใช้งานในศูนย์การค้าได้อย่างราบรื่น ประหยัดพลังงาน และเกิดความปลอดภัยสูงสุด
  • ควบคุมงานทุกระบบ (ระบบแก๊ส ระบบความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟท์บันไดเลื่อน ระบบสัญญาณเตือนภัย)
  • กำหนดเป้าหมายหรือเครื่องชี้วัด (KPI) ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
  • วิเคราะห์หาสาเหตุ กำหนดแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหางานระบบ
คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี / โท ด้านการจัดการ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน  8-10 ปี ด้านบริหารอาคารหรืออาคารขนาดใหญ่

ความสามารถประจำตำแหน่ง เทคนิคการเจรจาต่อรอง ,การประสานงาน ,มนุษย์สัมพันธ์ ,การสื่อสาร ,สำนึกความปลอดภัย ,ความเป็นผู้นำ ,การวางแผนกลยุทธ์ ,การนำเสนองาน ,การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล

คุณสมบัติอื่นๆ
- พูด อ่าน เขียน และฟังภาษาอังกฤษได้ดี

- ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจศูนย์การค้า

สถานที่ทำงาน ประจำที่ศูนย์การค้า Terminal 21 สาขาพระราม 3

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 8 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 ภายใต้แนวคิด Market Street แห่งแรกของไทย บนถนนสุขุมวิท ต้องการผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ที่มุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ในตำแหน่งต่อไปนี้ 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
บริษัท แอล แอนด์ เอช พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
Number of Employee :
-
Website :
งาน หางาน สมัครงาน

ประวัติของบมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์

 

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2526

 

โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างก่อสร้างบ้านอย่างครบวงจรบนที่ดิน ของลูกค้า และเมื่อปี 2533

 

บริษัทได้มีการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแยกเป็นโครงการที่พักอาศัยให้เช่า และโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าและได้เริ่มประกอบธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2535

 

พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

วิสัยทัศน์

 

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าทุกกลุ่มในความเป็นผู้นำด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และด้านบริการ

 

พันธกิจ

 

ด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ

 

• ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทั้งห้าประการ ตามนโยบายห้าคุณภาพอยู่เสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

ด้านคุณภาพชีวิตการทำงานสร้างสรรค์

• บรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงาน รวมทั้งปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

ด้านบุคคลากร

• ดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

• สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพัฒนาศักยภาพของตนเองในแขนงต่างๆ ที่สอดคล้องกับส่วนงานทที่ตนรับผืดชอบ

ด้านคุณภาพสังคม

• ส่งเสริมและรับผิดชอบต่อชุมชนในบริเวณรอบๆ พื้นที่ที่บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่ รวมทั้งสังคมวงกว้าง

• แสวงหาหนทางใหม่ๆ ที่ดีขึ้นในการสร้างสรรค์ ความยั่งยืนให้กับสินค้า สิ่งแวดล้อม องค์กร และสังคม

ด้านคุณภาพการลงทุน

• มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อสร้างความเติบโตทางผลกำไร

• ค้นหาหนทางใหม่ๆ เพื่อสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาว

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
บริษัท แอล แอนด์ เอช พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
Address :
1 อาคาร คิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
Telephone :
0-2677-7000 ต่อ 725, 726, 727
Fax :
0-2677-7005
Home Page :
Contact Person :
สำนักสรรหาและเลขานุการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคาร คิว.เฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 15 ถนน สาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-8899
โทรสาร : 0-2677-7005
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)