หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Asst. M./ Sr.Finance Trade and Treasury (From Trader or Manufacturing Industrial based , A/R International Transaction)

Sr.Finance Trade and Treasury / Asst. Manager (From Trader or Manufacturing Industrial based , A/R, International Receivable, L/C & L/G)
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบหลัก

1. ติดตาม/ พัฒนาระบบการรับชำระเงินลูกหนี้ต่างประเทศให้ตรงตามกำหนด

2. ดูแลตรวจสอบเอกสารการขายตั๋ว สำหรับการรับเงินค่าสินค้าจากต่างประเทศให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกรายการลงบัญชี

3. ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการเปิด L/C กับธนาคาร เพื่อสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ บันทึกรายการลงบัญชี รวมทั้ง ควบคุม การชำระเงินค่าสินค้า

4. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. ตรวจสอบเอกสารการขอ หนังสือค้ำประกัน L/G จากธนาคาร และทำการต่ออายุ L/G ให้ทันกาล พร้อมทั้งลงรายการบันทึกบัญชี

6. ควบคุมหนังสือค้ำประกันที่ฝากเก็บที่ห้องมั่นคงจากฝ่ายจัดซื้อ (Supplier), ฝ่ายการตลาดในปท/ ตปท, ฝ่ายโลจิสติกส์ (Logistic) และฝ่ายบริการส่งออก (Standby LC)

7. ควบคุมดูแลตรวจสอบการโอนเงิน และรับเงินต่างประเทศ โดยประสานงานกับธนาคาร สำหรับการชำระหนี้ และรับชำระหนี้ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และตรงเวลา พร้อมทั้งบันทึกรายการลงบัญชี

8. ตรวจสอบข้อมูลการลงทุนจัดทำและปรับปรุงข้อมูลการลงทุน การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง, จัดทำเอกสารสัญญาซื้อขายหุ้น, การชำระค่าซื้อหุ้น/รับชำระค่าขายหุ้น บันทึกรายการลงบัญชี รวมทั้งการจัดทำใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น

9. บริหารและวางแผนการรับชำระคืน เงินทดลองจ่าย จากบริษัทในเครือต่างประทศ

10. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน อย่างน้อย 5-10 ปี

3. ความรู้/ความสามารถ

4. มีความสามารถใช้และบันทึกระบบ SAP ได้ดี

5. มีความรู้ด้านหุ้น /อัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี

6. มีความรู้ด้านธุรกรรมนำเข้า และส่งออก

7. มีความชำนาญด้านการโอนเงิน/ การเรียกเก็บเงิน ต่างประเทศ

8. มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์/ บริหารโครงการ พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้ข้อมูลได้ดี

9. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์/ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี

10. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

11. มีมนุษยสัมพันธ์ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การเงิน
สาขา : การเงิน
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลากิจ
 • ลาบวช
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กับสังคม 

ปรัชญา เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่กลุ่มมิตรผลดำเนินกิจการบนเส้นทางธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเคียงคู่วิถีชีวิตคนไทยภายใต้ปรัชญาการดำเนินงาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการดำเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิตและส่งมอบถึงมือลูกค้า

เชื่อในคุณค่าของคน ที่มิตรผล เราทุกคนเชื่อว่า คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำอีกทั้งยังสามารถ นำความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจ สอบได้ด้วยพันธะสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชาวไร่อ้อยผู้ค้าร่วม ลูกค้าหรือผู้บริโภค 

รับผิดชอบต่อสังคม ที่มิตรผล เราทุกคนพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 2 Ploenchit Center Bldg.,3rd Floor. Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2794-1000
โทรสาร : -
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด