หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

AVP-VP Corporate Relationship Manager

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านธุรกิจสัมพันธ์
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ร่วมวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านสินเชื่อ

- พัฒนาและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องนโยบายด้านการนำเสนอบริการของธนาคาร โครงสร้างดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสินเชื่อ

- ให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์และการกำหนดโครงสร้างการให้สินเชื่อเพื่อให้การนำเสนอขออนุมัติสินเชื่อเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรัดกุม

- ติดต่อประสานงานและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

- ช่วยพัฒนาบริการที่อยู่ในความดูแลเพื่อให้สามารถให้บริการได้ตามเป้าหมายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร

- ร่วมสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

- ช่วยดูแลพนักงานในฝ่ายให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาขั้นต่ำด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในงานด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ หรืองานด้าน Project Finance ไม่น้อยกว่า 7 ปี

- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

- มีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 7 - 12 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บัญชี
คณะ : การเงิน
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank) is a financial institution wholly owned by the Royal Thai Government under the Ministry of Finance’s supervision. EXIM Bank was established by the Export-Import Bank of Thailand Act B.E. 2536 (1993) which became effective on September 7, 1993. According to the Act, the initial capital of 2,500 million baht was paid by the Ministry of Finance and the Bank of Thailand. Following rapid business expansion, the Bank’s capital was increased with the Ministry of Finance’s additional contribution of 2,500 million baht and 1,500 million baht in April and July 1998, respectively.

Under the Export-Import Bank of Thailand Act, EXIM Bank is empowered to engage in various business undertakings. EXIM Bank can offer short-term as well as long-term credits, either in domestic or overseas markets, in baht or any foreign currency denominations. In mobilizing funds, EXIM Bank can borrow from local or overseas financial institutions, as well as issue short-term or long-term financial instruments for sale to financial institutions and the general public, both domestically and internationally. Essentially, EXIM Bank can engage in any financial activities customary to commercial bank practices, except for accepting deposit from the general public.

EXIM Bank officially started its operation on February 17, 1994.

In November 1999, the Export-Import Bank of Thailand Act (No. 2) B.E. 2542 (1999) was enforced to clarify and expand the Bank's objective and scope of operation with regard to investment promotion and support. The amendment enab

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 15 fl. EXIM Building, 1193 Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-3700,0-2278-0047 ต่อ 2011
โทรสาร : 0-2271-3013
โฮมเพจ : http://www.exim.go.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย