หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Compliance

Compliance
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
หน่วยงานรัฐบาล
กทม. (หลักสี่)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบ
(1) ติดตามการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนกำกับ ดูแล ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานแบบบูรณาการขององค์กร ต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่รัฐกำหนด
(2) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ เสนอแนะนโยบาย แนวทางการปรับปรุงและแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถูกต้อง และรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่กำกับเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงมาตรการในการกำกับเพิ่มเติม
(3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของระบบการติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ต่อคณะกรรมการ ธพส. ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) ร่วมสื่อสาร ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่ส่วนงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(5) รวบรวมข้อมูลปัญหาด้านการปฏิบัติตามระเบียบ และ กฎเกณฑ์ ของหน่วยงานที่กำกับนำมาพัฒนา ปรับปรุงมาตรการในการกำกับเพิ่มเติม
(6) ปรับปรุงระบบการทำงาน และประยุกต์แนวทางที่ดี (Best Practice) มาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Compliance Unit จำนวน 1 อัตรา (สัญญาจ้าง 2 ปี)
(1) มีอายุตั้งแต่ 24 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
(2) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาด้านการเงิน บัญชี กฎหมายเศรษฐศาสตร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(3) มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชี Compliance หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี

กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร
(1) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563
(2) สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ hr@dad.co.th
(3) สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) หัวข้อ “สมัครงาน”
(4) สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2285

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานชั่วคราว
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างของบริษัท
ประสบการณ์ : 2 - 4 ปี
สถานที่ : กทม. (หลักสี่)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าช่วยเหลือบุตร, ช่วยเหลือการศึกษาของบุตร และช่วยเหลือการคลอดบุตร
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก และเบี้ยงเลี้ยงเดินทาง (โครงการฝึกอบรม/ดูงาน)
 • ค่ารักษาพยาบาลตนเอง บุตร และคู่สมรส
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ลากิจ 6วัน/ปี
 • ลาพักผ่อน สูงสุด 15 วัน/ปี
 • ลาอุปสมบท/พิธีฮัจญ์
 • วันหยุดประจำปี
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์  จำกัด (ธพส.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการบริหารจัดการ โครงการศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นๆ ของรัฐ มีความประสงค์ที่รับสมัครบุคคล ผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ

โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dad.co.th/career.php


 

ข้อมูลของบริษัท
ไม่ระบุ
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
ไม่ระบุ
ชื่อผู้ติดต่อ : จินตรักษ์
ที่อยู่ : เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2142-2241-2,0-2142-2285
โทรสาร : 0-2143-8889
โฮมเพจ : http://www.dad.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด