หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Compliance Officer

พนักงานกำกับการปฏิบัติงาน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ติดตามกฏหมาย ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CFT/WMD) และมาตรฐานสากลด้าน (AML/CFT/WMD) วิเคราะห์ ผลกระทบ นำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ภายใน รวมทั้งการให้ความเห็น คำแนะนำแก่หน่วยงานภายใน เพื่อการกำกับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องไม่ขัดต่อกฏหมาย ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งดำเนินการรับ-ส่งข้อมูลและรายงานข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายกำหนด
คุณสมบัติ
- การศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้าน Compliance หรือตรวจสอบภายในจากสถาบันการเงินอื่น อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของธนาคาร
- มีทักษะในการตีความ สื่อความ เเละมีความระเอียดรอบคอบในการปฎิบัติงาน
- มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีทักษะคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรเเกรมสำนักงานพื้นฐานได้ในระดับดี
- มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
- มีความริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาโท
คณะ : นิติศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank) is a financial institution wholly owned by the Royal Thai Government under the Ministry of Finance’s supervision. EXIM Bank was established by the Export-Import Bank of Thailand Act B.E. 2536 (1993) which became effective on September 7, 1993. According to the Act, the initial capital of 2,500 million baht was paid by the Ministry of Finance and the Bank of Thailand. Following rapid business expansion, the Bank’s capital was increased with the Ministry of Finance’s additional contribution of 2,500 million baht and 1,500 million baht in April and July 1998, respectively.

Under the Export-Import Bank of Thailand Act, EXIM Bank is empowered to engage in various business undertakings. EXIM Bank can offer short-term as well as long-term credits, either in domestic or overseas markets, in baht or any foreign currency denominations. In mobilizing funds, EXIM Bank can borrow from local or overseas financial institutions, as well as issue short-term or long-term financial instruments for sale to financial institutions and the general public, both domestically and internationally. Essentially, EXIM Bank can engage in any financial activities customary to commercial bank practices, except for accepting deposit from the general public.

EXIM Bank officially started its oper

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 15 fl. EXIM Building, 1193 Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-3700,0-2278-0047 ต่อ 2011
โทรสาร : 0-2271-3013
โฮมเพจ : http://www.exim.go.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย