หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Corporate Communication Executive

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , เครื่องจักร , การผลิต
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• วางแผนงานด้านการสื่อสาร และนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

• จัดทำข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศของบริษัท ฯ เพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

• จัดทำรายงาน และเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้สอดคล้องกับ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และกฏหมายต่างที่เกี่ยวข้อง

• ประสานงานร่วมกับคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กร

• ให้การสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

• จัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปี และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• จัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

• ติดตามการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์และต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

• ติดตามบทวิเคราะห์ของบริษัทจากบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินและการลงทุน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 3 ปีขึ้นไป ในงานด้านสื่อสารองค์กร นักลงทุนสัมพันธ์ ด้านการเงิน การลงทุน ในบริษัทจดทะเบียน

- มีความรู้ในหลักการและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

- มีความเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกในทีม มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ

- สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ด้วยตนเอง ตลอดจนการโน้มน้าวผู้อื่นในการสร้างความร่วมมือในการทำงาน

- ทักษะการสื่อสารดี สามารถพูด และเขียนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สุภาพ และน่าเชื่อถือ

- ทักษะด้านภาษาอังกฤษดี ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : การเงิน
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
CAREERS: https://www.tmtsteel.co.th/th/#CONTACT

TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED is one of the most successful steel manufacturing and service providing company. Established in Thailand over 30 years with annual sales volume of over 10,000 million Baht, TMT provides made-to-order quality steel products throughout the country and focusing on customer satisfaction and long-term relationship. Due to its rapid expansion, TMT is inviting high caliber candidates to join our dynamic team in the following positions: 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 179 Bangkok City Tower 22th Floor, South Sathorn Rd., Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2685-4000
โทรสาร : 035-272-448
โฮมเพจ : http://www.tmtsteel.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)