หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Data Support Office

เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูล
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของงาน :

- •รับผิดชอบงานในหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเช็คความถูกต้องของกรมธรรม์/สลักหลัง และการบันทึกงานเข้าระบบด้วยความถูกต้องและเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้

•รายงานปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นภายในฝ่าย และปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นหรือแนวทางอันจะเป็นประโยชน์ในการทำงาน และบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- •ตรวจสอบ / ตรวจเช็คความถูกต้องของกรมธรรม์ สลักหลัง ที่ได้รับจากลูกค้าก่อนบันทึกเข้าระบบ

•บันทึกข้อมูล กรมธรรม์, สลักหลัง เข้าระบบ / ปิดงานรายเดือน

•Scan / เก็บ และแยกเอกสารส่งคืนลูกค้า

•ประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานปัญหาที่พบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

•ติดตามและประสานงานกับผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

•นำเสนอแนวความคิดใหม่ๆที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กร

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ :

•ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาทางด้านสถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี

•ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel เป็นอย่างดี

•สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : สถิติประยุกต์
สาขา : สถิติประยุกต์
สวัสดิการ
  • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
  • Life insurance (ประกันชีวิต)
  • ค่าทุนการศึกษา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2521 จากความร่วมมือและการสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,187.8 ล้านบาท มีบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบธุรกิจในประเทศทุกบริษัทขณะนั้นเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและถือหุ้นในสัดส่วนเฉลี่ยกันโดยไม่มีบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลัก (Core Business) คือ การรับประกันภัยต่อทุกประเภทกับลูกค้าซึ่งได้แก่ บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันภัยต่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อจะดำเนินธุรกิจประกันภัยต่อด้านการประกันวินาศภัยทุกประเภท ส่วนบจ.ไทยรีประกันชีวิตจะดำเนินธุรกิจประกันภัยต่อด้านการประกันชีวิต และที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business) ไปสู่ธุรกิจให้บริการด้านการประมวลผลข้อมูลด้านประกันภัย ธุรกิจให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดการค่าสินไหมรถยนต์และจัดทำสถิติที่เกี่ยวข้อง และล่าสุดบริษัทได้ขยายไปยังธุรกิจด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทในธุรกิจประกันภัยเป็นหลักดังโครงสร้างการ

บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับพนักงานบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดังนี้ค่ะ

1. ค่ารักษาพยาบาล OPD , IPD
2. การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
3. โบนัสประจำปี
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. ประกันภัยกลุ่ม
6. เงินช่วยเหลือ
- กรณีฌาปนกิจ
- กรณีอุปสมบท
- กรณีคลอดบุตร
7. เงินกู้ยืม
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
9. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
10. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
11. อบรมหลักสูตรต่างๆ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Capital Management and Development
ที่อยู่ : 48/22-24 Rajchadapisek Road, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2660-6111 #2295
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.thaire.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)