หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Department Manager - Human Resource Management

Department Manager - Human Resource Management
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานบริหารค่าตอบแทน
- กำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารค่าตอบแทน
- พัฒนา/ทบทวนระบบการจ่ายค่าตอบแทน
- สำรวจ เปรียบเทียบค่าตอบแทนกับองค์กรอื่น
- ให้คำปรึกษาแนะนำผู้บริหารเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน
- ออกแบบกำหนดรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน
2. งานสรรหาว่าจ้าง
- กำหนดกลยุทธ์ด้านการสรรหาว่าจ้าง
- ปรับปรุงและดูแลกระบวนการสรรหาว่าจ้างให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3. งานบริหารแรงงานสัมพันธ์
- กำหนดกลยุทธ์ด้านแรงงานสัมพันธ์
- ทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับ
- ควบคุมดูแลการสื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
- แก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในองค์การ
- ควบคุมดูแลการบริหารกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์

คุณสมบัติ
อายุ 40 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
มีประสบการณ์ด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล 15 ปี ขึ้นไป
มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
มีทักษะการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าว ภาวะผู้นำ มีการตัดสินใจที่ดี
สามารถทำงานภายใต้ดภาวะความกดดันได้ดี
มีทักษะในการนำเสนอ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 15 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท

    เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภคของคนไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้คนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 78 ปี
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ : 2156 New Petchburi Rd, Bangkapi, Huay Khwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 0-2318-0062# 1277
โทรสาร : 0-2319-1678
โฮมเพจ : http://www.sahapat.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)