หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Digital Infrastructure Analyst

Digital Infrastructure Analyst
บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , ไอที - ฮาร์ดแวร์ , ไอที - อินเทอร์เน็ต
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ปรึกษาในโครงการต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างในลักษณะธุรกิจ

- ศึกษาและวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือน (Server and Virtualization) / ระบบจัดการและหน่วยบันทึกข้อมูล (Storage and Backup System) / ระบบคลาวด์ ระบบเครือข่าย (TCP/IP) / เทคโนโลยี Software Defined Network / เทคโนโลยีด้านระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Next Generation Firewall, Application Firewall, Application Delivery Controller) ฯลฯ

- วิเคราะห์ / เปรียบเทียบทางเลือก / นำเสนอกรรมวิธีในการแก้ไขปัญหา และเทคโนโลยีที่นำมาใช้งาน พร้อมประเมินทรัพยากรที่ต้องการใช้งานและประมาณการราคา เช่น จำนวนอุปกรณ์ / ขนาดความจุ / ปริมาณอัตราส่งผ่านข้อมูล ฯลฯ

- จัดทำสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ โดยจัดทำอยู่ในรูปแบบเอกสารายงานของบริษัท (Document Report) และเอกสารนำเสนอ (Presentation Document)

- สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในของบริษัท เช่น การพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการภายใน การขาย การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ


คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา: ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาการโทรคมนาคม และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง : 3 ปีขึ้นไป

- มีความรู้และเข้าใจหรือมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน การออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐาน

- สามารถออกแบบและจัดทำสร้างแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร์ และประมาณการรายการจำนวน ขนาดและปริมาณขององค์ประกอบต่างๆ ของระบบได้ เช่น จำนวนอุปกรณ์ จำนวนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล จำนวนหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ จำนวนพอร์ตและขนาดความเร็วที่ต้องการ ฯลฯ

- ผ่านการฝึกอบรบและได้รับประกาศนียบัตร ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น Certificate CCNA (R&S, CCNA Wireless, Data Center, etc.), MCSA Cloud, AWS Certified Solutions Architect – Associate, MCSA Windows Server, หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- เรียนรู้ได้เร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความกระตือรือร้นในการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ และตรงต่อเวลา

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

- เพศ: ชาย/หญิง

- อายุ: 25 - 40 ปี

- มีบุคลิกภาพและทักษะในการสื่อสาร และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

- ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน ได้เป็นอย่างดี

*********** บริษัททำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.30น. ***********

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โทรคมนาคม
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท A กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง โดยบริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้น โดยกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการคัดสรร และกลุ่มวิศวกรที่มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล อีกทั้งการได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในการให้บริการที่มีมาตรฐานสากล
 
ชื่อผู้ติดต่อ : กลุ่มทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 100/91 อาคารว่องวานิช (ตึกบี) ชั้น 27 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2247-6827-9, 0-2247-7229,089-453-5331
โทรสาร : 0-2247-7228
โฮมเพจ : http://www.MerlinsSolutions.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด