หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

English-Chinese Interpreter

ล่ามจีน - อังกฤษ
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (ป้อมปราบฯ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้มารับบริการที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
2. ต้อนรับ ลงทะเบียนผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
4. ตอบข้อซักถามของผู้มารับบริการและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในเบื้องต้น
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ดี
3. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
5. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
6. การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ
7. จิตสำนึกในการให้บริการ
8. การติดต่อประสานงาน


กรณีผู้สมัครสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ป้อมปราบฯ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์
สาขา : ภาษาจีน
คณะ : ศิลปศาสตร์
สาขา : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาจีน
คณะ : ภาษาและการสื่อสาร
สวัสดิการ
สวัสดิการของโรงพยาบาลหัวเฉียว:

• วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปีละ 15 วัน
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ 8 วัน และ 12 วัน
• ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
• สวัสดิการรักษาพยาบาลเฉพาะตัว
รักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบประกันสังคม
• สวัสดิการรักษาพยาบาล บิดา-มารดา
เมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ (119 วัน) แล้ว  บิดา-มารดา ได้รับส่วนลดการรักษาพยาบาล 30%   วงเงิน 100,000 บาท/ปี
• สวัสดิการรักษาพยาบาล คู่สมรส-บุตรธิดา
เมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ (119 วัน) แล้ว  คู่สมรส-บุตรธิดา ได้รับส่วนลดการรักษาพยาบาล 50%   วงเงิน 100,000 บาท/ปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
- ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล
- เลือกตรวจเพิ่มเติมได้ในราคาพิเศษ
• หอพัก
• ชุดเครื่องแบบ
• เงินช่วยเหลือฌาปนกิจเจ้าหน้าที่  คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• สวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุ 60 ปี
-  มอลโล่ และทองคำ ตามอายุงาน
-  ส่วนลดค่าห้องพัก
• ชั่วโมงการทำงาน 
- ไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เกี่ยวกับบริษัท

โรงพยาบาลหัวเฉียว  เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ที่มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยนอกได้ปีละประมาณ  500,000  คน  มีเตียงรองรับผู้ป่วย  450  เตียง  สามารถให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคต่างๆ  ได้อย่างครอบคลุมทุกสาขาการแพทย์  โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงกว่า  200  ท่าน  พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคที่ละเอียดแม่นยำและทันสมัยพร้อมบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ อีกมาก

วิสัยทัศน์ : หัวเฉียวก้าวไกล  มั่นใจมาตรฐาน  ประทับใจบริการ  โรงพยาบาลเพื่อสังคม
ค่านิยม  : เมตตาทุกชนชั้น ยึดมั่นวินัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งการพัฒนาทั้งมาตรฐานและคุณภาพการรักษาพยาบาล รวมถึงการเสริมสร้างการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ เมื่อเดือนมีนาคม  2549  โรงพยาบาลหัวเฉียว  จึงได้รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital  Accreditation : HA)  จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ  กระทรวงสาธารณสุข
 

ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกสรรหาว่าจ้าง - ชั้น 4 (คลินิคประกันสังคม)
ที่อยู่ : 665 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0-2223-1351 #5411
โทรสาร : 0-2223-1253
โฮมเพจ : http://www.hc-hospital.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลหัวเฉียว