หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Financial Advisor

ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ปฎิบัติงานร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • แจ้งให้พื้นที่ที่รับผิดชอบให้ทราบถึงยอดขายในผลิตภัณฑ์และจัดทำรายงาน(Sale Report) ทุกเดือนและทุกไตรมาศให้กับพันธมิตรธุรกิจและบริษัท
 • เป็นผู้ให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่พันธมิตรธุรกิจ ที่ทำงานในตำแหน่ง Relationship Manager และ Sellerในเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการจัดระดับความเสี่ยง
 • พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ,Relationship Manager และ Sellerของพันธมิตรธุรกิจ
 • ติดตามยอดขายและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามพื้นที่ที่รับผิดชอบพร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Link)
 • ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในบริษัท เช่น แผนกพิจารณากรมธรรม์ แผนกสนับสนุนการขาย ฯลฯ เพื่อให้งานขายที่ได้ส่งมอบให้ดำเนินการตามขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คุณสมบัติ
 • อายุ24ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 2 ปีในบริษัทประกันชีวิตหรือสถาบันการเงิน
 • มีประสบการณ์ในการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตการเงินและการลงทุน
 • บุคคลิกภาพดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
ก้าวหน้าไปกับพรูเด็นเชียล
-ที่พรูเด็นเชียลหาก คุณคือผู้ที่มองโอกาสในความก้าวหน้าอยู่เสมอในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว เราขอมอบโอกาสในอาชีพที่โดดเด่นให้คุณ เพื่อเก็บเกี่ยวความสำเร็จในอนาคต
-ที่พรูเด็นเชียลพนักงานจะไม่ถูกปิดกั้นความสามารถ เราเชื่อมั่นว่าพนักงานมีคุณค่าต่อองค์กร และพร้อมที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
-ที่พรูเด็นเชียลเรายึดมั่นในค่านิยมพื้นฐานร่วมกัน (PRUF1RST)ซึ่ง เป็นนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำงานร่วมกัน อันเป็นที่มาของความสำเร็จของพรูเด็นเชียล
-ที่พรูเด็นเชียลเรา สนับสนุนในด้านการฝึกอบรมเพื่อเปิดโอกาส ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะ และประสบการณ์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น การจัดอบรมที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงานนั้นจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัท ฯ รวมทั้งต่อพนักงานการฝึกอบรมในที่นี้รวมถึงหลักสูตร ต่างๆ ของ PRUuniversity ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่จัดให้มีขึ้นภายใน องค์กร การจัดฝึกอบรมนอกองค์กร และการจัดฝึกอบรมในต่างประเทศ
-ที่พรูเด็นเชียลพนักงาน ทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตและก้าวหน้า ในงานตามโอกาสอันควร อีกทั้งมีโอกาสในการขอโยกย้ายหรือ เปลี่ยนหน้าที่การงานได้ตามความสามารถและความสนใจ และพร้อม ที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กรได้ด้วยความมั่นใจ 
ที่อยู่ : 9/9 @Sathorn Building, 21st-27th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2352-8000 ,0-2352-8113
โทรสาร : 0-2267-5360
โฮมเพจ : http://www.prudential.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)