หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/06/2564
งาน หางาน สมัครงาน

FVP Accounting Department (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี)

FVP Accounting Department
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่ง (Job Purpose):

รับผิดชอบการบริหารงานระดับฝ่ายในด้านบัญชี ซึ่งครอบคลุมถึง การจัดทำข้อมูลทางบัญชี ตรวจสอบการจ่ายเงิน จัดทำรายงานทั้งภายในและภายนอก/ งบการเงินในรูปแบบต่างๆ การดำเนินการด้านภาษี การรับ-จ่ายเบี้ยประกันและค่าสินไหมของงานประกันภัยต่อ รวมถึงรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• ดูแลต้นทุนการดำเนินงาน ให้อยู่ภายในงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• บริหารจัดการรายงานทางการเงิน พร้อมรายละเอียดและการวิเคราะห์ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของบริษัท
• บริหารจัดการงานด้านภาษีประเภทต่างๆ และเงินสมทบ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา ตามกฎระเบียบของกรมสรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• บริหารจัดการงานการรับ-จ่ายเบี้ยประกันและค่าสินไหมของงานประกันภัยต่อเฉพาะรายในประเทศ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
• ติดตามการใช้งบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน เพื่อวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชีการเงินหรือบัญชีบริหาร

• มีประสบการณ์ ในระดับบริหารงานด้านบัญชีอย่างน้อย 7 ปี

• มีความรู้มาตราฐานด้านบัญชีและด้านประกันภัย IFRS 9,IFRS 17

• มีความรู้ในระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะในการใช้ระบบ ERP

• สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา และคิดอย่างเป็นระบบได้

• มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 7 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

“บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)” เกิดจาก “การควบกิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด” เป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ และการให้บริการ โดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัทให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้   โดยลักษณะธุรกิจจะเป็นการรับประกันวินาศภัย

บริษัทฯ กำลังรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพศกร, คุณสราวลี
ที่อยู่ : 252 Rachdaphisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2015-5200, 0-2290-3333 ต่อ 5322, 5327, 061-410-1259
โทรสาร : 0-2276-2033
โฮมเพจ : http://www.muangthaiinsurance.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)