หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Head of HR Business Partner-2

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (ดุสิต)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. OBJECTIVE

ทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนแผนงานกลยุทธ์และการปฏิบัติการงานด้านทรัพยากรบุคคลของธุรกิจขาย/ตลาด, ซัพพลายเชน, ต่างประเทศ รวมถึงทําหน้าที่ในการให้คําแนะนําแก่ผู้บริหารและ หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้องค์กรสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด


2. ROLE & RESPONSIBILITY

- ร่วมกําหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลธุรกิจขาย/ตลาด, ซัพพลายเชน, ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนแผนงานเป้าหมายตามที่กําหนด
- นําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ทรัพยากรบุคลลของธุรกิจการขาย/ตลาด, ซัพพลายเชน, ต่างประเทศ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจให้แก่ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งนําเอา แนวทางมาปฏิบัติใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลเชิงประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

- ให้คําปรึกษางานนโยบาย กลยุทธ์ กฏระเบียบ แนวปฏิบัติและโครงการ ต่างๆ ด้านงานทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหารของธุรกิจขาย/ตลาด, ซัพพลายเชน, ต่างประเทศ รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การวางแผนอัตรากําลัง, ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่วัดต้นทุน ด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับแต่ละหน่วยธุรกิจ
- ร่วมสนับสนุนและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนานโยบาย แนวปฏิบัติ รวมทั้งโครงการทางด้านทรัพยากรบุคคลใหม่ๆ ร่วมกับ ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อาทิ โครงการหรือแผนงาน เฉพาะกิจต่างๆ รวมถึงการมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทน ทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น

คุณสมบัติ

Specification 

- จบการศึกษาระดับ ป.ตร์ หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรรัฐศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์บริหารทรัพยากรบุคคลทุกด้านโดยรวม 10 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ทํางานในระดับผู้จัดการในองค์กรชั้นนําไม่น้อย กว่า 5 ปี 

 - มีประสบการณ์ในการดูแลกลุ่มพนักงานธุรกิจขาย/ตลาด, ซัพพลายเชน ต่างประเทศ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

Key Competencies

- มีความรู้ด้านการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ HR

- มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติงานบุคคลในภาพรวม

- มีความรู้ ความเข้าใจธุรกิจในระดับพื้นฐานเป็นอย่างดี

- สามารถเป็นผู้สนับสนุนเชิงธุรกิจ และทํางานในระดับกลยุทธ์ได้

- มีทักษะในการให้คําปรึกษา การเจรจาต่อรอง การเอื้ออํานวยและสนับสนุนผู้อื่น และการบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี

- มีทักษะการสื่อสาร และมีจิตอาสาให้บริการ

- มีความรู้กฎหมายแรงงานและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (ดุสิต)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารงานบุคคล
คณะ : จิตวิทยา
สาขา : จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Boonrawd Brewery Co., Ltd. is a leading company with in product Singha Beer, Leo Beer, Singha Soda, Water B-ing in Thailand over than 85th years. Boonrawd provides high quality & innovation products and variety product choices in Thailand and other markets. To support strategic business expansion, we are looking for qualified candidates to fill the following position:
 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Primary Industries :
อาหารและเครื่องดื่ม
Number of Employee :
6000"
Registration :
-
งาน หางาน สมัครงาน

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ที่สำคัญของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยก่อตั้งขึ้น เพื่อดูแลธุรกิจเครื่องดื่มของ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และรับผิดชอบในการบริหารและทำการตลาดของ ผลิตภัณฑ์ เบียร์ โซดา น้ำดื่มเครื่องดื่มสุขภาพ น้ำแร่ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง และ สาหร่ายทะเลทอดกรอบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สิงห์” “ลีโอ” “ บีอิ้ง” “ เพอร์ร่า” “ พันดี”  “มาชิตะ” และ "ซันโว"

 

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการบริหารโรงเบียร์ 3 แห่ง และโรงงาน ผลิตโซดาและน้ำดื่มรวม 7 แห่ง ในจุดสำคัญต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้แทนจำหน่ายด้านการให้บริการเพื่อรองรับความต้อง การของตลาด รวมถึงตอบสนอง
ผู้บริโภคให้ได้อย่างทั่วถึง โดยมีเครือข่ายเอเย่นต์จำนวน 300 ราย จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วราชอาณาจักร และมีตัวแทนจำหน่ายใน กว่า 50 ประเทศทั่วโลก และด้วยเกียรติบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 รับรองมาตรฐานและระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 : 2005 รวมทั้ง GMP & HACCP และรางวัลเหรียญทองจากประเทศต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกมั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดและบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ชาวไทยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทฯ โดยการส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้ สู่ท้องถิ่นประกอบกิจกรรมทางสังคมที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ไทยเป็นหลัก รวมถึงการสนับสนุนทางด้านการศึกษาและกีฬาทุกประเภท เพื่อเป็น การตอบแทนสังคมที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯด้วยดีมาตลอด      
    

พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

วิสัยทัศน์

 

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ตั้งเป้าหมายว่าในอีก 3 ปี ข้างหน้า สิงห์ต้องเป็นเบียร์ Top 3 ของเอเชีย และก้าวขึ้นสู่ Top 50 แบรนด์ในระดับโลกภายใน 5 ปี เน้นการสร้างแบรนด์ให้กับองค์กรและสินค้า การแตกย่อยบริษัทให้เล็กลงเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจเรื่องงาน อีกทั้งยังคงคุณค่าความเป็นไทยไว้เสมอ

 

เป้าหมาย


เป้าหมายของสิงห์คือการเป็นแบรนด์ระดับโลก ที่มีมูลค่าของแบรนด์ (Valueable Brands) สูงสุด 50 อันดับ

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจแลยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน                                       
        
สวัสดิการสำหรับพนักงานบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และพนักงานบริษัทในเครือ
- โบนัสประจำปี
- ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพหมู่และอุบัติเหตุ
- ส่วนลดสินค้าและร้านค้าของบริษัท
- ส่วนลดกิจกรรมที่บริษัทให้การสนับสนุน
- ของขวัญปีใหม่ประจำปี
- เงินช่วยเหลืออุบัติภัย/งานศพ
- เครื่องแบบพนักงาน
- ทุนการศึกษาบุตร
- กระเช้าเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย
- รถรับส่งพนักงาน
- ฯลฯ    
 
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Address :
999 Samsen Road, Thanonnakornchaisri, Dusit, Bangkok 10300
Telephone :
0-2242-4396
Fax :
0-2669-4278
Contact Person :
สำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ : Thananphat
ที่อยู่ : 999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
โทรศัพท์ : 022424000
โทรสาร : 4578
โฮมเพจ : http://recruit.boonrawd.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด