หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

HR Administrator

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ด่วนมาก!
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การศึกษา
กทม. (หลักสี่)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดเตรียมเอกสารบุคลากร และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
- จัดทำข้อมูล รายงานต่างๆ ของงานบุคคลเพื่อใช้ในการประชุม
- จัดเตรียมเอกสารและ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสรรหา
- ดูแลบริหารงานสำนักงานในแผนก เช่น อุปกรณ์สำนักงาน และ อื่นๆ
- ดูแลงานเอกสารทั้งเรื่อง รับเข้า, ส่งออก และจัดเก็บเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำประกาศ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหาย
คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี บริหาร หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ประสบการณ์ในงาน ทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป

- อายุ 25 - 30 ปี

- ใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีความอดทนค่อนข้างสูง

- มีความละเอียด รอบคอบ สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (หลักสี่)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ของขวัญปีใหม่
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินรางวัลประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ประวัติความเป็นมา
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2511ภายใต้เจตนารมย์ของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์สนั่น เกตุทัต โดยใช้ชื่อสถาบันว่า “ธุรกิจบัณฑิตย์” ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองประปา ถนนพระราม 6 ต่อมาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในปี พ.ศ. 2513 และเลื่อนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ในปี พ.ศ. 2527 ด้วยพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งผนวกกับการขยายตัวของระบบการศึกษาในประเทศใน ปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยได้ย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ที่ริมคลองประปา ถนนประชาชื่น บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการทางการเรียนการสอนที่ทันสมัยรวม ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่สวยงามและร่มรื่น 
           ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคค่ำ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก โดยมี  ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ เป็นอธิการบดี และทั้งมีการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (DPUIC)ในปี 2547 และวิทยาลัยนานาชาติจีน (KDCIC) ในปี 2553 เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตออกไปสู่สังคมรวมกว่า 80,000 คน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดยมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 1,074 คน มีสัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอก 17% ระดับปริญญาโท 76% มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาจากทุกระดับกว่า 20,000 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคค่ำ จำนวน 19,044 คน ปริญญาโทจำนวน 3,659 คน และ ปริญญาเอกจำนวน 217 คน นับเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง
            ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของผู้ก่อตั้งที่จะสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองดีของสังคม เป็นนักธุรกิจที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญของชาติ เพราะมีความเชื่อว่า “นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ” ยังผลให้สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งสถาปนาขึ้นโดยเน้นการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจสมเป็น “แหล่งวิชาการประสานความรู้ธุรกิจ”
 
 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ตฤณ ธรรมวิชิต
ที่อยู่ : 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์ : 02-9548632
โทรสาร : 0-2580-0050 , 0-2589-9605
โฮมเพจ : http://www.dpu.ac.th/