หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

HRIS Officer

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ , อสังหาริมทรัพย์ , ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
(1). จัดทำรายงาน (Data Presentation Report) และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย
(2). ดูแลรักษาระบบ HRIS ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ สนับสนุนแก่ผู้ใช้งาน (USER) HRIS ทุกส่วนที่เกี่ยวกับระบบ และจัดทำเอกสารรายงาน คู่มือ HRIS เป็นต้น
(3). ประสานงานระหว่าง Implementor และ ตัวแทนฝ่ายบุคคลของแต่ละบริษัท ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถใช้ระบบ HRIS ได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
(4). ให้บริการตามคำร้องขอ และให้ความรู้ ความเข้าใจการใช้ระบบ HRIS ให้แก่ผู้ใช้งาน (USER) เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5).ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของระบบ HRIS ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
(6).ดูแลและปรับปรุง ฐานข้อมูลพนักงานบนระบบให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถนำไปใช้งานได้ตรงตามความเป็นจริง
(7).ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบ HRIS พร้อมทั้งดำเนินการทดสอบทำงานของระบบ HRIS ให้มีความทันสมัย และถูกต้อง
(8).จัดการฝึกอบรมด้านการใช้งานระบบ HRIS ให้แก่ผู้ใช้งาน (USER) เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
(9).จัดทำเอกสารและคู่มือเพื่อสนับสนุนการใช้งานของระบบ HRIS
(10).ประสานงานและให้คำแนะนำ HR แต่ละ BU ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล รวมถึงติดตามการส่งข้อมูลเพื่อประกอบการทำรายงานเพื่อนำเสนอ

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , การบริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

ประสบการณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล, IT อย่างน้อย 0-3 ปี 

ทักษะการสื่อสาร , ทักษะการประสานงาน, ทักษะการคิดเป็นระบบ ทักษะการแก้ปัญหา, และมีความเชี่ยวชาญการใช้ MS Office

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

MBK Public Company Limited (MBK), accredited to ISO 9001:2008, has engaged in MBK Center Shopping Plaza Business, and also encompassing other business such as Real Estate Development, Hotel and Tourism, Rice Production and Distribution, Golf Range, for example. In response to its business growth, the company is now looking for ambitious individuals to join the team in the following positions:

Attractive remuneration package and welfare such as Bonus, Medical Fee, Provident Fund, Insurance including career advancement opportunity will be provided to the right candidate commensurately to working experiences and qualifications.

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
MBK Public Co.,Ltd.
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
MBK's core business is property development through the management of rental space in MBK Center , the shopping complex. The company's primary clients are leaseholders who rent retail space for various business ventures in the center. Our secondary customers comprise shoppers in here. The center's rental contract can be categorized into 2 types:

• Long-term contract: a rental period longer than 3 years. The tenant has to pay the entire rental fee in advance.• Short-term contract: a rental period between 1-3 years. Rental rates will increase annually.

The average occupancy rate for the past 3 years has been 99-100% of the total available rental space. Most of the tenants directly contact us and can classify into 2 types:

• Large corporate tenants: i.e. National Finance Securities Plc., SF Cinema City and Tokyu Department Store

• Small tenants: i.e. small retail outlets and SMEs

MBK has raised our service standard to “one-stop service”. Thus, the customers can assure that they are able to get in touch with our counter service anytime anywhere. Besides, the company has improved and added new facilities to increase the customers' convenience.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
 วิสัยทัศน์:

บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พันธกิจ:

“สร้างอิสระแห่งความสุขสำหรับทุกคน”

ภารกิจเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
 • เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ การขยายธุรกิจ
 • พัฒนางานด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง
 • บริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • สร้าง Brand และเอกลักษณ์ของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ อย่างต่อเนื่อง
 • ปรับปรุงรูปโฉม บรรยากาศ และภาพลักษณ์ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
 • สร้างความพึพอใจของลูกค้า
 • พัฒนาระบบงาน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศ

ภารกิจเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย
 • ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส
 • กำหนดอัตรค่าเช่าด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้เช่า คัดสรรผู้เช่าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้บริการ และใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า อย่างมีระบบและเป็นธรรม
 • ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตร เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี
 • ปฏิบัตตามกฏหมายและนโยบายของรัฐบาล
 • ดูแลรักษาและป้องกันสภาพแวดล้อมมิให้เกิดมลภาวะ ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือสังคม ชุมชน และผู้ที่ด้อยโอกาส  
งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
สวัสดิการพนักงาน

ระยะทดลองงาน
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
 • เงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
 • การประกันสังคม -- กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน
ระยะพ้นทดลองวัน
การรักษาพยาบาล

 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลนอกข้อตกลง -- เบิกได้เต็ม หากเป็นสถานประกอบการของรัฐบาล
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ในสถานพยาบาลตามข้อตกลง -- เบิกได้เต็ม (รพ.พญาไท 1,รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท3, รพ.เซนต์หลุยส์, รพ.นนทเวช, รพ.สุขุมวิท, รพ.หัวเฉียว, รพ.รามคำแหง, เซ็นทรัลเยนเนอรัล และคลินิกเพื่อนพบแพทย์ )
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน -- ตามแผนประกันสุขภาพของบริษัท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อายุสมาชิก                               อัตราเงินสมทบ (ร้อยละ) ของค่าจ้าง

- เริ่มเป็นสมาชิก                                                    5

- ครบ 2 ปี                                                            6

- ครบ 4 ปี                                                            7

- ครบ 6 ปี                                                            8

- ครบ 8 ปี                                                            9

- 10 ปีขึ้นไป                                                       10

ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
เครื่องแบบพนักงาน

 • พนักงานหญิง –พนง. สำนักงาน, ปชส.
 • พนักงานชาย – พนง. ประจำสำนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์
ตรวจสุขภาพประจำปี

 • เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
MBK Public Co.,Ltd.
Address :
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Telephone :
0-2620-9000 ext. 7219, 7223, 7224,
Fax :
0-2620-7000
Contact Person :
Human Resources Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 444 MBK Center, Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2853-7223,0-2853-7217 ext. 7219, 7223, 7217,
โทรสาร : 0-2853-7000
โฮมเพจ : http://www.mbk-center.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)