หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Human Resource Development Assistance Manager

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Key Responsibilities (หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก)
1) การวางแผนพัฒนาและการฝึกอบรม
• ชี้นำการประเมินความต้องการสำหรับการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท
• ระบุและรวมเอาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและบทเรียนที่เรียนรู้ไว้ในแผนโปรแกรม
• ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม HR สำหรับผู้บริหารและพนักงาน
• พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สื่อโสตทัศน์ คู่มือผู้สอน และแผนการสอน
• ทบทวนการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ และความสำเร็จ
• ทำการประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมในแง่ของความสำเร็จและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
• ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับประเด็นและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล นำเสนอสื่อการเรียนการสอน
2) ร่วมผลักดันและสร้างการรับรู้และความเข้าใจในด้าน Performance Management
• สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงานขององค์กร หน่วยงานต่างๆ และทีมของตนเอง
• สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน KPIs และการวัดผล เพื่อให้สามารถสะท้อนผลงานของ
ระดับองค์กรสู่ระดับผู้ปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกัน
3) ร่วมผลักดันและสร้างการรับรู้ในด้านวัฒนธรรมองค์กร
• สร้างการรับรู้ ความเข้าใจและผลักดันในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
4) ร่วมจัดทำแผนการพัฒนา ทักษะผู้บริหาร (Leadership Skills Development Program) และแผนการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพ (Talents) ขององค์กร
• ดำเนินการประเมินศักยภาพและพัฒนาผู้บริหารและกลุ่ม Talents ขององค์กร
• จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร
5) ร่วมผลักดันในด้านการบริหาร การเปลี่ยนแปลง (Change Management) และดำเนินการโครงการพิเศษที่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์กร (Special Project)
• สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในด้านโครงการ และการบริหารเปลี่ยนแปลงต่างๆ
• นำระบบงานและกระบวนการต่างๆ เข้ามาปรับใช้ในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและประสิทธิผล
ต่อองค์กรได้อย่างสูงสุด

คุณสมบัติ

Educations Background (การศึกษา)

ปริญญาตรี-โท สาขาทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Professional Experiences (ประสบการณ์การทำงาน)

• มีประสบการณ์ในสายงาน HRD 7 ปีขึ้นไป (ถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

• มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนฝึกอบรม / Training Road Map

• มีประสบการณ์ด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน (Performance Management)

• มีประสบการณ์การพัฒนาองค์กร (Organization Development)และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

• มีประสบการณ์ด้านการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

• การจัดทำงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

Qualifications (คุณสมบัติตามตำแหน่ง)

 • ทักษะการวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ

• การคิดเชิงกลยุทธ์

• ทักษะการสื่อสาร

• ทักษะการเป็นผู้นำ

• การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ

• ทักษะการ Coaching

Other Skills (คุณสมบัติ อื่นๆ)

• มีความรู้ทางด้านการจัดทำแผนฝึกอบรม / Training Road Map / Learning Intervention /

Competency / KPIs / Performance Management System / HR Strategic

• สามารถเป็นวิทยากร หรือพิธีกรเปิด-ปิดสัมมนา


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 7 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด เป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยาชีววัตถุในอาเซียน โดยมีวัตุประสงค์มาเติมเต็มข้อจำกัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ โดย บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด เป็นความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจในประเทศไทยและ Genexine, Inc. บริษัทไบโอเทคโนโลยีจากประเทศเหลีใต้ ซึ่งมีการร่วมทุนเพื่อถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนถึงการร่วมมือในการพัฒนาสิทธิบัตรยาใหม่ในประเทศไทย ทำให้ห่วงโซ่ต้นน้ำของอุตสาหกรรมมีความเชื่อมโยงจากงานวิจัยสู่ธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ดำเนินงานในรูปแบบของการรับจ้าง บริหารจัดการ กระบวนการผลิตชีววัตถุ การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา การออกแบบกระบวน การผลิตการขยายขนาดทั้งในกระบวนการผลิตต้นน้ำและปลายน้ำรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ การบริการผลิตยาชีวภาพที่สามารถผลิตยาชีวภาพที่เป็นโปรตีน โดยใช้ที่กระบวนการวิศวกรรมชีวภาพชั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงจุลินทรีย์เป็นเซลล์ต้นแบบในการผลิต รวมถึงการผลิตยา วัคซีน และสารชีวภาพมูลค่าสูง เพื่อใช้รักษาโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงชนิดอื่น และการบริการฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแนะนำในส่วนของการผลิตการตรวจสอบคุณภาพระบบสนับสนุนและระบบเอกสารตามมาตรฐาน GMP เปิดให้บริการแก่องค์กรหน่วยงาน และผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ หรือ National Biopharmaceutical Facility (NBF) ซึ่งก่อตั้งร่วมกันเมื่อปี 2557 โดยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย NBF ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วิทยาเขตบางขุนเทียน 
ที่อยู่ : National Biophamaceutical Facility Building, 49/1 Thian Thale 25, Bang Khun Thian-Chaitalae Road, Thakham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
โทรศัพท์ : 0-2470-7495
โฮมเพจ :