หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Insurance Specialist (Urgent) (บางพลัด, อุดร, ราชบุรี, สุราฎษร์ธานี, ระยอง, พัทยา)

เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางธนาคาร (บางพลัด, อุดร, ราชบุรี, สุราฎษร์ธานี, ระยอง, พัทยา)
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ทำงานใกล้ชิดกับพนักงานขายในพื้นที่ที่กำหนดและผลักดันการขายผลิตภัณฑ์
 • สามารถขับเคลื่อน และส่งเสริมการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการขายต่างๆ เช่น ช่องทางการขายผ่านธนาคาร เป็นต้น
 • สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกับผู้จัดการธนาคาร ผู้ขาย และลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจในศักยภาพการขายผลิตภัณฑ์ผ่านธนาคาร และเป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัท ผู้ขาย และลูกค้า
 • ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลและแนะนำให้กับพนักงานขายของสาขาในการพัฒนาทักษะการขาย และตรวจสอบศักยภาพการขาย
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพ และหารือเกี่ยวกับแผนกับผู้จัดการสาขาเพื่อดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
 • มีส่วนร่วมในทุกระดับของผู้ขาย และทีมบริหารการขายเพื่อทำกระบวนการขายเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด หรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการทำงานด้านการเงิน ธนาคารหรือมีความเข้าใจในด้านการขายภายในธนาคารเป็นอย่างดี
 • มีองค์ความรู้ด้านประกันภัย และเข้าใจข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลประกันภัย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
 • มีทักษะการสื่อสาร และการเขียนที่ดีพร้อมกับทักษะการนำเสนองานที่ยอดเยี่ยม
 • มีทักษะด้านการโน้มน้าว การจูงใจ และเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในการจัดการกับความต้องการของลูกค้าที่ดีภายใต้การแข่งขัน
 • ระบุพื้นที่ที่สนใจในการปฏิบัติงาน เช่น จังหวัด หรือภาค เป็นต้น
 • พื้นที่ทำงาน (บางพลัด, อุดร, ราชบุรี, สุราฎษร์ธานี, ระยอง, พัทยา) 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 40 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท
ก้าวหน้าไปกับพรูเด็นเชียล
-ที่พรูเด็นเชียลหาก คุณคือผู้ที่มองโอกาสในความก้าวหน้าอยู่เสมอในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว เราขอมอบโอกาสในอาชีพที่โดดเด่นให้คุณ เพื่อเก็บเกี่ยวความสำเร็จในอนาคต
-ที่พรูเด็นเชียลพนักงานจะไม่ถูกปิดกั้นความสามารถ เราเชื่อมั่นว่าพนักงานมีคุณค่าต่อองค์กร และพร้อมที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
-ที่พรูเด็นเชียลเรายึดมั่นในค่านิยมพื้นฐานร่วมกัน (PRUF1RST)ซึ่ง เป็นนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำงานร่วมกัน อันเป็นที่มาของความสำเร็จของพรูเด็นเชียล
-ที่พรูเด็นเชียลเรา สนับสนุนในด้านการฝึกอบรมเพื่อเปิดโอกาส ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะ และประสบการณ์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น การจัดอบรมที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงานนั้นจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัท ฯ รวมทั้งต่อพนักงานการฝึกอบรมในที่นี้รวมถึงหลักสูตร ต่างๆ ของ PRUuniversity ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่จัดให้มีขึ้นภายใน องค์กร การจัดฝึกอบรมนอกองค์กร และการจัดฝึกอบรมในต่างประเทศ
-ที่พรูเด็นเชียลพนักงาน ทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตและก้าวหน้า ในงานตามโอกาสอันควร อีกทั้งมีโอกาสในการขอโยกย้ายหรือ เปลี่ยนหน้าที่การงานได้ตามความสามารถและความสนใจ และพร้อม ที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กรได้ด้วยความมั่นใจ 
ที่อยู่ : 9/9 @Sathorn Building, 21st-27th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2352-8000 ,0-2352-8113
โทรสาร : 0-2267-5360
โฮมเพจ : http://www.prudential.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)