หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

IT Audit Manager
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Responsibilities:

- ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
- วางแผนการเข้าทำการตรวจสอบ จัดทำแนวทางการตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบ
- ประสานงานกับหน่วยงานรับตรวจทั้งในระหว่างปฏิบัติงาน และติดตามการตอบกลับผลการตรวจสอบตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
- สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่หน่วยงานรับตรวจ โดยมุ่งให้ความสำคัญด้านความเพียงพอของการควบคุมภายใน
- จัดทำกระดาษทำการสรุปสิ่งที่ตรวจพบ และสอบทานกระดาษทำการของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบผลการตรวจสอบและเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบมีความถูกต้อง ชัดเจนและเชื่อถือได้ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

คุณสมบัติ

Qualifications:

- ปริญญาตรี/โทขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ MIS หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 8 ปี สำหรับ ด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจประกันชีวิต หรือประกันภัย
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการทำงานได้ดีหรือมีความรู้ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง
- มีบุคคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
- ผ่านการอบรมหลักสูตร CPIAT (ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
*สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้* 
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 8 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : เศรษฐศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการระบบสารสนเทศ,คอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะ : เศรษฐศาสตร์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Southeast Insurance and Finance Group was established on July 9, 1946.  We currently consist of 3 business units which are Southeast Insurance Public Company Limited, Southeast Life Insurance Public Company Limited and Southeast Capital Company Limited with the total assets more than 40,000 million baht.

Southeast Insurance and Finance Group is a part of Thai Charoen Commercial Group (TCC Group), one of the powerful business groups with strong financial stability in Thailand founded by Khun Charoen Sirivadhanabhakdi. TCC Group also comprises Thai Beverage Public Company Limited, Berli Jucker Public Company Limited, TCC Land Company Limited and Plantheon Company Limited. It possess more than 200 companies and business network in Thailand and abroad with a wide variety of local and international well-known brands e.g. Chang, Oishi, F&N, Milo UHT, Est Cola, Plaza Athenee Bangkok Hotel , QSNCC, Empire Tower etc.

With a triple growth mode, we are looking for high caliber people to join the challenge of our family.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 315, 9th Floor, The SouthEast Building, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2631-1311 ต่อ 5104,5344,5346
โทรสาร : 0-2631-2588
โฮมเพจ : http://www.seic.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)