หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/04/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Internal Audit Manager

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำแผนงานตรวจสอบและงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอกรรมการตรวจสอบ
 • บริหารงานในแผนกตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ ควบคุม และรับผิดชอบงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนงานการตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจ รวมทั้งควบคุมและรับผิดชอบการตรวจสอบให้บรรลุผลสำเร็จ
 • ติดตามการจัดทำรายงาน สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน นำเสนอกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ
 • จัดทำ / ทบทวน กฎบัตรและคู่มือประกอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
 • ปฏิบัติงานหน้าที่เลขาคณะกรรมการตรวจสอบ
 • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • เพิ่มเติมและให้ความรู้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจสอบและติดตามให้ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศและคำสั่ง คปภ.และบริษัท
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง , ชาย  อายุ  45 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท  สาขาบัญชี,การเงินการธนาคาร,เศรษฐศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในมากกว่า 10  ขึ้นไป และอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยง
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพเป็นผู้ตรวจสอบและเคยตรวจสอบ IT Audit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็นนักวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดี , มีความสามารถในการบริหารจัดการและวางแผน
 • มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บัญชี
คณะ : การเงิน
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร
คณะ : เศรษฐศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • พักร้อนประจำปี
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยให้บริการด้านรับประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์  ประกันภัยเบ็ดเตล็ดและประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ในปีที่ผ่านมามียอดขายเติบโตเพิ่มมากขึ้นกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ และนับจากวันก่อตั้งบริษัทฯ พ.ศ. 2472 กว่า 89 ปีแห่งความมั่นคงของบริษัทฯเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงการได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาเป็นระยะเวลายาว นาน และจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและพัฒนาระบบบริหารงานให้เป็นที่ยอมรับสู่มาตรฐานโลกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย อาทิ รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปีและรางวัลสถานประกอบการดีเด่นแห่งปี
บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักความก้าวหน้าและสนใจเข้าร่วมงานได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จกับทางบริษัทฯ
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 175-177, Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223 หรือ 088-022-0614
โทรสาร : 0-2237-1856 # 201
โฮมเพจ : http://www.bui.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)