หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Internal Auditor / Sr. Internal Auditor - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

Internal Auditor / Sr. Internal Auditor
ด่วนมาก!
บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , เฟอร์นิเจอร์
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนการปฏิบัติงาน ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร รวมทั้งนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- ตรวจสอบวิเคราะห์ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ของกระบวนการและการปฏิบัติงาน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล
- ตรวจสอบและเสนอแนะ วิธีป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหล หรือการทุจริตต่างๆ ที่อาจเป็นไปได้
- ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการชี้แจง ข้อทักท้วง หรือข้อสังเกต โดยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับการการเงิน การบัญชี และทรัพย์สิน
- สรุปผลการตรวจสอบขั้นต้น เพื่อหาข้อสรุป และกำหนดคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะปิดการตรวจสอบ
- ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติงานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

• เพศหญิง / ชาย อายุ 27 - 35 ปี

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, ตรวจสอบภายใน

• มีประสบการณ์ในงานด้านตรวจสอบภายในหรือเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี 2 ปีขึ้นไป (หากเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

• มีทักษะในการติดต่อประสานงาน, การวางแผนงาน, รู้ระบบงานทางบัญชี, และความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS.Office ได้อย่างคล่องแคล่ว (หากมีทักษะหรือประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

• ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ปากเกร็ด

*Apply Directly click: http://www.sb-furniture.com/th/career

*Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sbfurnitureth

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
คณะ : บัญชี
สาขา : สอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบัญชี
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • การพิจารณาปรับค่าจ้างประจำปีและอื่นๆ
 • การอบรม สัมนา เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน
 • การเกษียณอายุ
 • ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • รางวัลอายุงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
 • โบนัส
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความมั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001 และรางวัลส่งออกยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อน ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน  และเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่แข็งแกร่ง ในตำแหน่งต่างๆ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 126/150 Moo 1, Pakkred, Pakkred, Nonthaburi 11120
โทรศัพท์ : 0-2666-1555 ext.1147
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด