หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

IT Auditor

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดเตรียมข้อมูลจากระบบ และหลักฐานต่างๆ เพื่อทำการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจ

- ตรวจสอบกิจกรรม หน่วยงานตามแผนการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์ประจำปี และที่ได้รับมอบหมาย

- สรุปผลการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ รวมถึงติดตามการปรับปรุงแก้ไข ให้อยู่ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

- ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ภายในธนาคาร

- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- คุณวุฒิ : ปริญญาตรี/โท สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบสินเชื่อ สอบทานสินเชื่อ หรืองานที่เกี่ยวข้อง  1-3 ปี

- มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint

- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- หากมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท

จากจุดเริ่มต้นสู่การเติบโตอย่างมั่นคง...

“ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย”
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ธนาคารตระหนักเสมอว่าบริการตามแนวทางอิสลาม สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนทั่วไปได้โดยไม่จำกัดให้อยู่เพียงในระบบธนาคารกระแสหลัก ธนาคารจึงมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ทันสมัย และให้บริการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้หลักคุณธรรมที่ใส่ใจ ห่วงใยทุกกลุ่มสังคม เคร่งครัดในหลักศาสนาอิสลาม ยึดมั่นในสัญญาที่ตกลง และบริหารงานด้วยความโปร่งใส

ด้วยเหตุนี้ธนาคารอิสลาม จึงเป็นธนาคารที่แตกต่างและทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา และในเดือนตุลาคม 2550 กระทรวงการคลังได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร ทำให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยปัจุบันธนาคารมี 108 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 22nd Fl., Q.House Asoke Bldg., 66 Sukhumvit 21, North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2650-6999
โทรสาร : 0-2664-3030
โฮมเพจ : http://www.ibank.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย