หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

IT Auditor

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
หน่วยงานรัฐบาล
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Responsibilities
• Be responsible for tasks related to evaluate audit of application in standard office
• Be responsible for tasks related to evaluate and cooperate audit of Printout activity relevant regulations.
• Be responsible for tasks related to control of operational standards to ensure their alignment with relevant rules and regulations.
• Communicate and coordinate with relevant functional units both internal and external as well as perform other tasks as being assigned.

คุณสมบัติ
Qualifications
• Bachelor's degree in IT or related field.
• Possess experience and expertise in IT audit.
• CISA / ISO/IEC27001:2013 or Relevant Certificate designation is a plus.
• Strong knowledge about O/S, Database System, Technology Security, Web Application Programming Logic and Network Infrastructure is preferable
ความรับผิดชอบ
• ทำการตรวจประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานสารสนเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
• ประสานงานและตรวจประเมินรับรองระบบการพิมพ์ออกให้กับหน่วยงานผู้ขอรับรอง ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕
• ให้บริการรับรองบุคคล นิติบุคคล สินค้า บริการ ฯลฯ ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดใช้งาน
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกกับสำนักงาน
คุณสมบัติพื้นฐาน
• ปริญญาตรีด้าน IT หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประกาศนียบัตรวิชาชีพ อาทิ CISA, ISO/IEC27001:2013 หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ควรมีทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ O/S, Database System, Technology Security, Web Application Programming Logic and Network Infrastructure is preferable จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทันตกรรมของเจ้าหน้าที่และครอบครัว
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าสันทนาการ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสุขภาพของเจ้าหน้าที่และครอบครัว
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน
 • สวัสดิการวันลาต่างๆ เช่น ลาพักร้อน ลาบวช ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น
 • เงินช่วยเหลือ เช่น ค่าคลอดบุตร การศึกษาบุตร เป็นต้น
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือ สพธอ. (ETDA) เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญแห่งยุค Disruptive Technology ที่มีภารกิจเพื่อโปรโมตอีคอมเมิร์ซตลอดจนธุรกรรมออนไลน์ที่สำคัญ การทำให้ระบบของรัฐเชื่อมโยงกัน การดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน และมีผลตามกฎหมาย
ด้วยเหตุนี้ ETDA จึงเปิดรับบุคลากรรุ่นใหม่ที่สนใจเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสามารถปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป
 
ชื่อผู้ติดต่อ : karakhon
ที่อยู่ : เลขที่ 33/4 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 20-22 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2123-1234 ต่อ 90117
โทรสาร : 0-2123-1200
โฮมเพจ : http://www.etda.or.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน Electronic Transactions Development Agency (ETDA)