หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/12/2563
งาน หางาน สมัครงาน

legal manager

ผูุ้จัดการฝ่ายกฎหมาย
บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ


 • ควบคุม กาหนดแนวทาง บริหารจัดการงานคดี ฟ้องร้องต่อสู้คดีความของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงการบริหารจัดการหนี้ ที่แผนกกฏหมายจะต้องรับผิดชอบ ให้เป็นตามกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ของบริษัทและบริษัทในเครือ


 • ควบคุม กาหนดแนวทาง บริหารจัดการงานนิติกรรม-สัญญา งานพิจารณาตอบข้อหารือทางกฎหมาย ให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย งานทะเบียนพาณิชย์ งานจดทะเบียนตามกฎหมายต่างๆ และงานสอบสวนวินัยพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา และตามความประสงค์ของบริษัท

คุณสมบัติ

1. ร่าง-ตรวจสอบสัญญา ให้ความเห็นทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 7-10 ปี ว่าความ แก้ต่าง ร้องทุกข์ ไม่น้อยกว่า 7-10 ปี 

2. บริหารจัดการงานแผนก-ฝ่ายกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. มีความเข้าใจข้อกฎหมาย แพ่ง อาญา และวิธีพิจารณาคดีแพ่งและอาญา รวมถึงกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

4. มีความเข้าใจโครงสร้างของธุรกิจ เงื่อนไขการทางาน และโครงสร้างองค์กร

5. มีความเชี่ยวชาญในการสรุปข้อเท็จและให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อนาเสนอแก่ผู้บริหาร

6. ถ่ายทอด ฝึกสอนงาน ให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี

7. มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท เพื่อนร่วมงาน มีความตั้งใจและทุ่มเททางานในหน้าที่

8. พยายามพัฒนาความรู้ความสามารถตนเอง เพื่อให้สามารถปฎิบัติหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 16 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Dental insurance
 • Gratuity
 • Life insurance
 • Medical insurance
 • Travel allowance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

About Italthai Industrial Co., Ltd.

Top Class Heavy Equipment Distributor
Providing Best in Class Aftersales Service in Thailand and Lao PDR.
 •     Italthai Industrial Co., Ltd. (ITI), an authorized distributor and the provider of aftersales service for multiple global leading heavy machinery; Volvo CE, SDLG, Tadano, Yutong, PowerCurbers & PowerPavers and Maeda. ITI offers comprehensive heavy machinery solutions and professional aftersales service through our 14 branches of Italthai Centers situated in prime locations all over Thailand and Lao PDR.


OUR BACKGROUND :
 •     Italthai Industrial Co.,Ltd. (ITI) established in 1955 as the first company of ITALTHAI GROUP, It was originally set up as an importer of technical services and specialty products used in accelerating the development of Thai post-war economy.
 •     Today, Italthai Industrial Co.,Ltd (ITI) is the authorized distributor and the provider of aftersales service for multiple global leading heavy machinery products. Certified by ISO 9001:2015 an international quality standard for industrial and construction work in Thailand and neighboring countries. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Preammika, Khun Rangsiya
ที่อยู่ : Fl.8 ,2013 Italthai House, New Petchburi Rd., Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 02-0900999 ext.3505-3506
โทรสาร : 0-2318-3030
โฮมเพจ : http://www.italthaiindustrial.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด