หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Occupational Health Safety Manager

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ด่วนมาก!
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- Set method of safety work and make safety regulation
- Set safety training for workers
- Arrange for safety equipment
- Order and control workers to follow safety regulation
- Analyze cause of accident and order to correct.
- Set safety talking by daily
- Arrange for safety warning sign boards
- Make report of safety work and submit to superior
- Possessed permit of Professional Safety Office

1.ดูแลควบคุมการตรวจสอบและเสนอแนะให้พนักงานปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.ดูแลแผนการวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
3.ดูแลควบคุมประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4.ดูแลวิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อผู้บริหาร
5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6.วางนโยบายแนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
7.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
8.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
9.สรุปรายงานต่างๆ เข้าที่ประชุมเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
10.สามารถดูแลบริหารงานภายในทีมตามความเหมาะสมได้
11.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย

คุณสมบัติ
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ด้านกฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 3. มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO14001,ISO9001,GMP&HACCP,กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 5. สามารถแก้ปัญหาและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 6. มีความรอบครอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 7. มีทักษะในการเจราต่อรอง สามารถเป็นวิทยากรในการอบรมพนักงานใหม่
 8. ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา รวมถึงที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
 9. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยที่เกี่่ยวข้องกับการทำงาน
 10. แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย / ดำเนินกิจกรรม Zero Accident  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี 2 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
We are Perfect Companion, the leading company in Pet Business Group established to serve global pet care industry. Our proud root is in our Parent Organization – The Charoen Pokphand (C.P.) Group- Thailand‘s leading Multinational Corporation with 20 countries worldwide branches. Perfect Companion, established in 2001, is committed to the Charoen Pokphand Group’s long-standing tradition of “improving the quality of life for the Greatest number of people” by delivering the highest quality products of and services. Our modern factory and Research & Development Center are based at Bangsaothong, Samutprakarn province and our office is at Empire Tower, Sathorn. We are looking for the qualified position as follow: 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Perfect Companion Group Co.,Ltd. (Factory)
Primary Industries :
Pet Food Manufacturing
Number of Employee :
700"
งาน หางาน สมัครงาน
Perfect Companion Group Co.,Ltd, the leading company in Pet Business Group established to serve global pet care industry. Our proud root is in our Parent Organisation - The Charoen Pokphand (C.P.) Group, Thailand's leading multinational corporation with 20 countries worldwide branches. Perfect Companion Group Co.,Ltd, established in 2001, is committed to deliver the highest quality products and services. Our product range covers the food for various popular pets such as the food for dog, cat, aquarium fish, bird, rabbit and other small animals. Our modern factory and Research & Development Center are based at Bangsaothong, Samutprakarn province.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
Perfect Companion Group Co.,Ltd aims at lifting up the quality of life of both human and pets.We are attempting and continually improving our products to meet the industry standard. Thus you
can ensure that our products and services are high in quality. We believe that our goods and services will create linkage between you and your pets.
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
Perfect Companion Group Co.,Ltd is continuous seeking the talent candidates to join our growing team.We offer a challenging job opportunity and offer continuous training & development to our people to ensure that our people is knowledgeable and specialise in the field.
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Perfect Companion Group Co.,Ltd. (Factory)
Address :
169 หมู่ 16 ต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Telephone :
0-2706-0480-90 Ext.114,115
Contact Person :
Human Resources Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 169 Moo 16, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakarn 10570
โทรศัพท์ : 0-2706-0480-90
โทรสาร : 0-2706-0009
โฮมเพจ : http://www.perfectcompanion.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด