หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการโรงงาน (โรงงานเครื่องสำอาง ประจำรามคำแหง 60/4)

Factory Manager (Cosmetics ประจำรามคำแหง 60/4)
บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทให้ดำเนินงาน ไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่วางไว้
 • รับผิดชอบควบคุมกระบวกการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน
 • สามารถวางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ
 • สามารถวางแผนงานการผลิตได้ตามออเดอร์สินค้า และลดการสูญเสีย ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถควบคุมทุนในการผลิต สั่งงานและแก้ไขงานได้ควบคุมการทำงานให้เกิดProductivityสูงสุด
 • ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหา และกำหนดวิธีการป้องกัน
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเพื่อประสิทธิภาพ
 • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานและสนับสนุนงานระบบคุณภาพ ISO
คุณสมบัติ
 • เพศชาย - หญิง อายุ 32 - 40ปี

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการบริหารโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และภาษาอังกฤษได้ดี
  • หากมีประสบการณ์ในโรงงานผลิตเครื่องสำอาง อาหารเสริม อาหารสุขภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบ ISO และมาตรฐานด้านอาหารและยา
  • มีทักษะการสื่อสารดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ

  สวัสดิการเพิ่มเติมของทางบริษัท 1577
  1. ประกันสังคม
  2. กองทุนสวัสดิการเงินออมสมทบจากฐานเงินเดือน 5% นับจากฐานเงินเดือนที่มีการปรับทุกปี (พนักงานต้องมีอายุงาน 5 ปีขึ้นไป)
  3. ประกันสุขภาพกลุ่ม (IPD) กรณีผู้ป่วยใน (วงเงินตามนโยบายบริษัท)
  4. ค่ารักษาพยาบาล OPDกรณีผู้ป่วยนอก เบิกได้ 30 ครั้ง/ปี (วงเงินตามนโยบายบริษัท)
  5. เงินโบนัส (ปี ละ 1 ครั้ง ตามผลประกอบการ) 
  6. เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส จำนวน 5,000 บาท
  7. เงินค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด จำนวน 2,000 บาท
  8. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ตามประกาศสวัสดิการของบริษัท)
  9. สวัสดิการซื้อหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้
  10 สวัสดิการซื้อสินค้าของบริษัทและบริษัทในเครือในราคาพนักงาน
  11. ซื้ออาหารและเครื่องดื่มในร้านสวัสดิการพนักงานในราคาพนักงาน
  12. ตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
  13. วันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี (เฉลี่ยหยุดปีละ 17-18 วัน ตามประกาศวันหยุดตามประเพณีของบริษัท)
  14. ลาเพื่อปฏิบัติธรรม ครั้งละไม่เกิน 7 วัน/ 2 ครั้งต่อปี
  15. ลาเพื่อการมรณกรรมของญาติ (ตามประกาศสวัสดิการของบริษัท)
  16. ลาเพื่อดูแล บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ธิดา เจ็บป่วย (ต้องมีใบรับรองแพทย์ )
  17. ลาเพื่อรับปริญญา (ไม่เกิน 3 วัน)
  18. วันหยุดในวันเกิด 1 วันต่อปี
  19. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (เมื่ออายุงานครบ 1 ปี ) 6 วันต่อปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นตามอายุงาน
  20. ลาเพื่อคลอดบุตร (ไม่เกิน 98 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 45 วัน) 
  21. ลาบวชและเงินช่วยเหลืองานบวช (เมื่ออายุงานครบ 1 ปี )
     
    **ทั้งนี้สวัสดิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท**

   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : 1 อัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
  ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
  สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
  การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
  สาขา : อุตสาหการ
  คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
  สวัสดิการ
  • ประกันชีวิต
  เกี่ยวกับบริษัท
  1577 Home shopping ผู้ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Call Center แบบครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้บริโภค และเจ้าของผลิตภัณฑ์ ด้วยบริการที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปรียบเสมือนกุญแจสู่ความสำเร็จในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
  ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
  ที่อยู่ : อาคาร 1577 Home Shopping Ltd รามคำแหง 60/4
  โทรศัพท์ : 092-2740001
  โทรสาร : -
  โฮมเพจ : http://www.mindedge.co.th/
  แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด