หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Product Owner (Website & Application) / Webmaster (ลูกจ้างโครงการ สัญญาเริ่มต้น 1 ปี)

Product Owner & Webmaster
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
บันเทิง/สื่อ
กทม. (หลักสี่)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เป้าหมายของงาน

เพื่อบริหารจัดการดูแลภาพรวมการนำเสนอเนื้อหาในช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และบริหารจัดการ Performance ของแพลตฟอร์ม ศึกษาและแนะนำแผนพัฒนา/ปรับปรุงการนำเสนอทั้งด้านการออกแบบ, การจัดวางเนื้อหา, เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงกับพาร์ทเนอร์ รวมถึงการควบคุม ติดตามการทดสอบ (UAT) ผลิตภัณฑ์ด้านดิจิทัล กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และนำไปสู่แผนงานใหม่ ๆ ในอนาคต

2. รายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับ

2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

1. กำกับดูแลภาพรวมการนำเสนอเนื้อหาในช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และบริหารจัดการ Performance ของแพลตฟอร์ม

2. ศึกษาและแนะนำแผนพัฒนา/ปรับปรุงการนำเสนอทั้งด้านการออกแบบ, การจัดวางเนื้อหา, เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงกับพาร์ทเนอร์

3. ประสานความร่วมมือภายในองค์กรและพาร์ทเนอร์ด้านเนื้อหาและการจัดการช่องทาง

4. ควบคุม ติดตามการทดสอบ (UAT) ผลิตภัณฑ์ด้านดิจิทัล

5. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และนำไปสู่แผนงานใหม่ ๆ ในอนาคต

6. นำเสนอรายงาน สถิติและการวิเคราะห์แพลตฟอร์มหลัก ๆ ขององค์กร

คุณสมบัติ

2.2 คุณสมบัติทั่วไป 

    2.2.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์, ประชาสัมพันธ์, การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
    2.2.2 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานเว็บไซต์มาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
    2.2.3 มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ 

2.3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
    2.3.1 มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน SEO, CMS workflow, UX/UI, Analytics, Social Media 
    2.3.2 มีทักษะ ความสนใจ ชอบคิดวิเคราะห์ ค้นคว้า ศึกษาเทรนด์และทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่อยู่เสมอ
    2.3.3 มีทักษะการนำเสนอ การทำแผนงาน การค้นคว้า การคิดวิเคราะห์
    2.3.4 มีทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารจะเป็นประโยชน์

2.4 พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์
    2.4.1 สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
    2.4.2 มีความสนใจและสามารถทำความเข้าใจแนวคิดของเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
    2.4.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียด รอบคอบ ทำงานเชิงรุก และมีความรับผิดชอบ
    2.4.4 มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี  สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีทัศนคติเชิงบวก

3. การรับสมัครคัดเลือก 
3.1 สมัครด้วยตนเอง (เวลา 09.00 – 18.00 น. ในวันทำการ) 
ณ  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210 
(ติดกับสโมสรตำรวจ)  ติดต่อ สำนักทรัพยากรมนุษย์ อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 
3.2 สมัครทางอีเมล  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทาง www.thaipbs.or.th และนำส่งไฟล์ใบสมัคร   
พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า  
“สมัครงานตำแหน่ง..............  – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร” 
หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง 

4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
    4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันรับสมัคร จำนวน 1 รูป 
    4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
    4.5 สำเนาหลักฐานทางการทหาร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    4.6 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) จำนวน 1 ฉบับ
    4.7 สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) จำนวน 1 ฉบับ
    4.8 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองการฝึกงาน ใบรับรองการทำงาน
     ใบรับรองการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

5. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก 
     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่ผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน คุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ การรับสมัคร และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (หลักสี่)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • วันลาพักผ่อนประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

Thai Public Broadcasting Service (TPBS) / องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ไทยพีบีเอส
เกิดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เริ่มออกอากาศ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ทำหน้าที่สื่อสาธารณะที่เป็นอิสระทั้งจากอำนาจทางการเมืองและทุนธุรกิจ เป็นสื่อที่สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ โดยยึดมั่นในพันธกิจที่มุ่งให้ความรู้และสร้างปัญญาแก่สังคม ไทยพีบีเอสเป็นสถานีแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้วางระบบการผลิตรายการโทรทัศน์ภายในสถานีเป็นระบบดิจิตอล High Definition (HD) โดยใช้กระบวนการผลิตด้วยระบบ File-Based Workflow ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถรักษาคุณภาพของภาพและเสียงให้มีความสมบูรณ์ได้ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงส่งสัญญาณรายการให้ผู้ชมทางบ้าน


 
ที่อยู่ : 145 Viphavadi Rangsit Rd., Talat Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210
โทรศัพท์ : 0-2790-2785
โฮมเพจ : http://www.thaipbs.or.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย