หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Programmer/Sr. Programmer

โปรแกรมเมอร์/ โปรแกรมเมอร์อาวุโส
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
ไอที - อินเทอร์เน็ต
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

เขียนโปรแกรมด้วยชุดคำสังต่างๆ


คุณสมบัติ

• อายุ 22 - 25 ปี

• ปริญญาตรีสาขา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ประสบการณ์ 0 – 3 ปี เกี่ยวกับ การพัฒนา จัดการ Business Software โดยใช้ภาษา ( C#.Net, PHP, HTML, CSS, Java Script, SQL command และ PL/SQL)

• หากมีความรู้ความเข้าใจกับแนวคิดของ Object Oriented Design และ UML Design จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและสามารถบริหารเวลาจัดการงานได้ดี

• หากมีความรู้ภาษาอังกฤษดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• ยินดีรับนิสิต นักศึกษาจบใหม่ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

บริษัทจัดสวัสดิการและจัดกิจกรรมภายในสำหรับพนักงานทุกระดับ สอดคล้องกับลักษณะงานและสถานภาพทางสังคม และส่งเสริมสถาบันครอบครัว

• ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ, ประกันเดินทางต่างประเทศ
• ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
• เงินช่วยเหลือกรณีสมรส, กรณีฌาปนกิจสงเคราะห์
• เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ
• เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรืยนบุตร
• เงินช่วยเหลือค่าเดินทางกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
• เงินช่วยเหลือค่าที่จอดรถ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การคงเงินกรณีเกษียณอายุ
• สหกรณ์ออมทรัพย์ และสัวสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
• ของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่มีอายุการทำงานนาน
• เครื่องแต่งกายประจำปี
• ส่วนลดสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
• จัดให้มีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
• ประกันสุขภาพ
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องพยาบาล

Welfare and Benefits

We provide benefits and internal activities are appropriate for all levels of employees, in accordance to their works and social stats, also with family institute.

• Life and accident insurance, oversea travel insurance
• Social security found, workmen’s compensation found
• Marriage allowance, funeral allowance
• Disaster recovery allowance
• Scholarships for employee’s children
• Travel allowance for working outside
• Parking fee support
• Provident fund, retirement benefits
• Saving and credit cooperative, emergency loans
• Long service years award
• Uniform
• Discount rate for companies’ products
• Arranging health-related projects and activities
• health insurance
• annual check-up
• medical rooms
เกี่ยวกับบริษัท
CS Loxinfo, the largest Internet service provider in Thailand, is committed to provide top-quality products and services to facilitate your complete online experiences. We offer a comprehensive range of products to seamlessly fulfill the unique residence, education, and business needs. The high-performing networks of both the satellite and fiber-optic systems support fast access and reliable connectivity across Thailand. 
ที่อยู่ : 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2263-8000
โทรสาร : 0-2263-8002
โฮมเพจ : http://www.csloxinfo.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)