หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Project Engineer

Project Engineer
บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ทำการวางแผนจัดทำเอกสาร WBS และจัดลำดับขั้นตอนการทำงานของแต่ละโครงการ
2. จัดทำเอกสาร MTO,Cutting plan,Material balance ของแต่ละโครงการ
3. จัดการประชุมกับแผนกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของแต่ละโครงการเพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกัน
4. จัดทำเอกสาร PR เพื่อทำการสั่งซื้อ Material, consumable, equipment ที่ใช้งานของแต่ละโครงการ
5. วางแผน ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของแต่ละโครงการ
6. ส่งรายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายให้กับลูกค้า
7. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมไปถึงปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้ได้ตามที่วางไว้
8. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อจะรายงานความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาที่มีเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
9. ควบคุมโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนดเวลาที่นำเสนอกับลูกค้าได้
10. สามารถควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายของแต่ล่ะโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย
11. สนันสนุนทุกแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการบรรลุตามแผนงานที่วางไว้
12. ติดตามเอกสาร MDR & Dossier จากแผนก QA/QC และส่งเอกสารจบโครงการให้กับลูกค้าอนุมัติ ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันหลังจากจบโครงการ
13. ดูแลและอบรมพนักงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและความปลอดภัย
14. จัดการประชุม AAR เพื่อที่จะนำมาเป็นข้อมูลและส่งกลับให้ลูกค้ารับทราบภายใน 7 วันหลังจากจบโครงการ
15. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
อายุ 28-38 ปี
การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มีประสบการณ์งาน Tubing / Instrument / Electrical อย่างน้อย 3 ปี
มีประสบการณ์ด้าน Oil & Gas จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : ระยอง
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
Best Performance Engineering Co., Ltd.

Vision:
To be a leading Asian service provider of Construction and Maintenance service in Oil and Gas Industry.
Mission :

To achieve customer satisfaction through excellence in service, quality process, schedule & time management, cost effective way in a safe, reliable, efficient and environmentally sound manner.

Fabrication & Construction for Oil and Gas Mining and Service Industries.


? All types of Welding Processes ? Pipe System Fabrication.

? Modulerised Packages, for Pipe rack and Processing Equipment.

? Shop Fabrication for Super Duplex, Duplex and Stainless Steel Piping

? Plate Rolling Capacity with Full Width Plate.

? Jacket and Topsides Fabrication and Construction.

? Modularized Packages, for Pipe Rack and Processing Equipment.

? Load Out and Transport

? Design Engineering, Piping

? System, Pressure Vessel, Steelwork.

? Design Review

? Production Shop Detailing

? Purchasing and Procurement

? Manpower Supply

? Welding Procedure Preparation and Review

? Mechanical, Piping, Structural Steel and Pressure Vessel, Tank 
ที่อยู่ : 901-902.Iyara Building 2/22,(9th Floor) Chan Road Soi.2 ,Thungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-5163
โทรสาร : 0-2678-5176
โฮมเพจ : http://www.bpe.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด