หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Project Manager

ด่วน!
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ลักษณะงาน:

 • การประเมิน วิเคราะห์ ระยะเวลาของโครงการ, แรงงาน, งบประมาณ และทรัพยากรที่ต้องใช้
 • การบริหารจัดการโครงการ แผนงาน ขอบเขต ทรัพยากร ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง และปัญหาที่เกิดขึ้น
 • การควบคุม ติดตามความคืบหน้าของโครงการ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณ ที่กำหนด
 • การจัดทำรายงานสถานะโครงการ ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมฝ่ายบริหารและ Stakeholder ของโครงการ
 • การวัดผลการดำเนินการ การนำปัญหา และบทเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการมา share ในทีม เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข การปรับปรุงการทำงาน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
 • เรียนรู้กระบวนการมาตรฐานขององค์กรเพื่อนำมาใช้ในการทำงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพทำงาน

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ:

 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ Project Management  มีความสามารถในการบริหารโครงการ การวาวแผน ทรัพยากร ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง และปัญหาที่เกิดขึ้น กรณีที่ได้รับ PPM Certificate จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมงาน และสามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความรับผิดชอบ
 • มีความสามารถเข้าใจลักษณะนิสัยของทีมงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อนประโยชน์ในการบริหารงานโครงการ
 • มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรับมือกับสถานการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้
 • มีเทคนิคในการเจรจาต่อรอง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

 

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร CP Tower ชั้น 26 (สีลม) 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้า 7-11 ก่อตั้งขึ้นด้วยการนำองค์กรด้านไอที ที่มีประสบการณ์จากหลายสายงานในกลุ่มให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือเป็นบริษัทชั้นนำในการให้คำปรึกษา และบริการด้านสารสนเทศ(Information System) ในประเทศไทย ซึ่งให้การครอบคลุมถึงการพัฒนาโปรแกรมใช้งานภายในธุรกิจ (In-house Application Development) ติดตั้งระบบโปรแกรมชั้นนำ(System Integrator) ระบบเครือข่าย (Networking) ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล(Security System) และอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) และศูนย์ Call Service ให้บริการแก่ลูกค้าด้วย
 
ข้อมูลของบริษัท
ไม่ระบุ
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
ไม่ระบุ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณฝน
ที่อยู่ : United Center, 11th Floor, 323 Silom Road,Bangrak,Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2071-9413
โฮมเพจ : http://www.gosoft.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
คีย์เวิร์ด : URGENTLY REQUIRED!!! บริษัทโกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่ายของ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศ (Information System Consulting) และในการพัฒนาระบบ (Software Development) โดยใช้มาตรฐาน SEI (Software Engineering Institute) และ CMM II (The Capability Maturity Model Level II) มีความต้องการที่จะรับบุคลากรที่มีคุณลัษณะเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ (Achievement Orientation) มีความใส่ใจลูกค้า (Customer Service Orientation) , ปฏิบัติตนด้วยความสุจริตและมีคุณธรรม (Integrity) , สามารถอุทิศตนต่อองค์กร (Organization Commitment) , ทำงานเป็นทีมและมีความร่วมมือในการทำงาน (Teamwork and Cooperation) ร่วมงานกับผู้อื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้ เว็บไซต์ www.gosoft.co.th