หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Relationship Manager (Big Corporate)

ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ขยายและทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นลูกค้า Big Corporate ในทุก Business sector ซี่งเป็นกลุ่มบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์หรือรายได้มากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้การสนับสนุนสินเชื่อสำหรับเป็น Working Capital หรือเป็น Project Finance และบางโครงการฯ ปล่อยสินเชื่อในรูปแบบของ Syndicate Loan ร่วมกับธนาคารอื่นๆ
 • ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบ One Stop Service ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในการทำธุรกิจและบริการทางด้านการเงิน
 • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การรวบรวมข้อมูลและเอกสารจากลูกค้า วิเคราะห์ความสามารถในการชำรหนี้ และการ Structure วงเงินให้เหมาะสม รวมถึงการ Defense Case กับผู้อนุมัติสินเชื่อ
 • Monitoring ลูกค้าและติดตามการชำระหนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหนี้ที่มีปัญหา
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ให้กับลูกค้า เพื่อให้การเบิกใช้วงเงินและการชำระหนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร, เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านเจ้าหน้าที่สินเชื่อและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการประสานงานที่ดี
 • มีความรู้ทางด้านสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของธนาคาร
 • มีความสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจต่างๆ เช่น Cross Selling, Product Credit, Non Credit Product
 • มีความเข้าใจในธุรกิจและลูกค้า การสื่อสาร และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดี รวมถึงการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง การจัดการและการวางแผนได้ดี
 • มีทักษะในการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป)
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท

LH BANK
My Bank My Choice

Opportunity for a Compelling Change For the Better

Why not? When it is refreshing enough!! From the country is largest asset-based and most secured property developer with the highest market share, to forming an integrated financial institution with top notch expertise in Time Deposit, Housing Loan, Factoring, Corporate

Be a part of this novelty where people are our prime assets and every path taken by you is full of growth and success opportunities.

Toward Success Together

 
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Vilasinee
ที่อยู่ : No.1 Q House Lumpini, South Sathorn Road, Sathorn, Tungmahamak, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 02-359-0000 ต่อ 2240
โทรสาร : 0-2343-8794
โฮมเพจ : http://www.lhbank.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)