หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Safety Division Manager

ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.กำกับดูแลและควบคุมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานข้อกำหนด
2.กำกับดูแลและควบคุมงานตรวจประเมินและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานข้อกำหนด
3.กำกับดูแลและควบคุมงานตรวจสอบและดูแลเสนอแนะให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.ติดตามและตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย
5.วิเคราะห์งานเพื่อหาแนวโน้มความเสี่ยงที่บ่งชี้อันตรายและร่วมกำหนดแนวทางขั้นตอนและมาตรการในการป้องกัน
6.ควบคุมดูแลการดำเนินการตรวจหาสาเหตุอันตราย การประสบอุบัติเหตุในงานทั้งจากเครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกัน
7.ร่วมกำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
8.วิเคราะห์รายงานสรุปข้อมูล สถิติ และผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
9.ควบคุมดูแลการแนะนำให้ความรู้และจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงาน
10.ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การจัดทำรายงานด้านความปลอดภัยและข้อมูลรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งให้กับทางหน่วยงานราชการและเพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท
11.บริหารจัดการหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้คำปรึกษาและแนะนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนด
คุณสมบัติ
 1. ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัย หรือสาขาที่ได้รับการรับรองในการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ หรือประสบการณ์ทำงานเทียบเท่า
 2. ประสบการณ์ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมหรือด้านที่ใกล้เคียง 7 ปีขึ้นไป  
 3. ประสบการณ์ในด้านการบริหาร 3 ปีขึ้นไป
 4. ได้รับวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 6 - 12 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Free Shuttle Bus (บริการรถรับส่งพนักงาน)
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED The glass manufacturing technology and advanced equipment in Asia. The company's leading food and beverage in both domestic and foreign People are looking for quality and knowledge. Ability and potential to move forward and support the sustainable growth and sustainable growth as one of the glass manufacturing. There are currently located in Pathum Thani and Ayutthaya, Prachin Buri, Khon Kaen , Ratchaburi


 

ชื่อผู้ติดต่อ : K' Paranroj
ที่อยู่ : 47/1 Moo 2, Rangsit-Nakornnayok Rd., Km.7 Buengyeetho, Thanyaburi, Pathumthani 12130
โทรศัพท์ : 02-834-7000
โทรสาร : 0-2533-1140
โฮมเพจ : http://www.Bgiglass.com