หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/06/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Executive ( ประจำภาคกลาง / ภาคใต้ และภาคอีสาน)

พนักงานขาย
บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
ขอนแก่นและภาคอีสาน
คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง (ชายต้องพ้นพันธะการเกณฑ์ทหารแล้ว)

2. กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคนิคการแพทย์, อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์, พันธุศาสตร์, อณูชีววิทยา, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, หรือ สาขาอื่นที่ใกล้เคียง

3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

4. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน รักความก้าวหน้า

5. สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดได้ (เฉพาะพนักงานขายในเขตต่างจังหวัด)

6. หากมียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Qualifications:

1. Female/Male (Exempt from military Service)

2. Bachelor’s Degree in Associated Medical Science, Agro-Industry, Biotechnology, Science, Genetics, Molecular Biology, Biology, Microbiology or related fields

3. Non Experience and New graduate are also welcome

4. Highly motivated, diligent, Target-oriented

5. Able to travel upcountry (for upcountry sales executive)

6. Having own vehicle is a plus


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. หลักฐานทางการศึกษา พร้อมต้นฉบับ

4. หนังสือรับรองการทำงานที่ผ่านมา พร้อมต้นฉบับ (ถ้ามี)

5. สำเนาหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมพิเศษ หรือเฉพาะทางพร้อมต้นฉบับ (ถ้ามี)

6. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

7. หลักฐานแสดงการเกณฑ์ทหาร (สด.43)

Application and document required:

1. 1. A copy of House Registration Certificate

2. A copy of ID Card

3. Transcript

4. Employment Certificate

5. A copy of relevant training certificate with the original one

6. Recent photo

7. A copy of Military Service DocumentBio-Active Co., Ltd.

188/1 Bio-Active Bldg, Soi Sirung, Chua Phloeng Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120

Tel. 02-350-3090

Email : suree@bio-active.co.th

Tel : 02-350-3090#2201 // Fax : 02-350-3094

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • Commission
  • Training ต่างประเทศ
  • กีฬาสี
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
  • ปรับเงินเดือน
  • เที่ยวกลางปี 1 ครั้ง, เที่ยวปลายปี 1 ครั้ง
  • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท  ไบโอแอคทีฟ  จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์,วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และโรงงานอุตสาหกรรม   กำลังขยายงานทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์, เทคโนโลยีทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ต้องการรับสมัคร พนักงานขาย (SALES  EXECUTIVE) ดังนี้


Bio-ActiveCo., Ltd. Isthe leading trader of biotechnology laboratory, medical science andindustrial factory. We are expanding in medical tools,medical technology and science. Now we are looking for candidates tofulfill many  Sales Executive position to join our team: 
 
ที่อยู่ : 188/1 Bio-Active Bldg, Soi Srirung, Chua Phloeng Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2350-3090 Ext. 2201
โทรสาร : 0-2-350-3094
โฮมเพจ : http://www.bio-active.co.th