หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

SHE Officer (ระยอง 1 ตำแหน่ง)

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- Investigates accidents and advise preventive measures./ สอบสวนอุบติเหตุและแนะนำมาตรการป้องกัน
- Studies imminent threats within the work facility./ ศึกษา ค้นหาความเสี่ยงภายในโรงงาน
- Conducts activities that promote safety health and environment./ ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
"- Improve and Developing safety management system for continuous safety performance/ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง"
- Understands important ragal/regulations and is familiar with revisions, trends, and updates concerning best practices in safety health and environment./ เข้าใจกฎระเบียบกฎหมายที่สำคัญและปรับปรุงให้สอดคล้อง ในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- Ensures that company personnel observe and follow established safety guidelines./ แนะนำการปฏิบัติ และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยให้พนักงานรับทราบ
"- Check and maintain safety equipment in good condition and ready to be promptly operated./ ตรวจสอบและแนะนำวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้มีความปลอดภัย
อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมที่จะใช้งานเสมอ"
"- Training program for all employee such as SHE orientation, weekly SHE meeting, etc./ ฝึกอบรมพนักงานทุกคน เช่น การปฐมนิเทศพนักงาน การอบรมด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์"
"- Submits safety health and environment report to superior on time such as daily,weekly monthly report./ รายงานการปฏิบัติงาน กิจกรรม ให้หัวหน้างานรับทราบ
เช่นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายงาน"
- Amphetamine, Alcohol check for all employee./ ดำเนินการตรวจสารเสพติด แอลกอฮอล์ กับพนักงานทุกคน
- Preparing the safety plan & project the proposing to the employer./ จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย และโครงการนำเสนอนายจ้าง
- Report safety health and environment issues to government/ รายงานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย
คุณสมบัติ
- Male เพศชาย
- อายุ 25-40 ปี
- การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป หากเป็นประสบการณ์ด้าน Oil&Gas จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ OHSAS 18001, ISO 9001:2008 and TS 16949:2009 system, FMEA, Hazardous materials specialist, Training safety for new employee follow thai legel

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : ระยอง
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
Best Performance Engineering Co., Ltd.

Vision:
To be a leading Asian service provider of Construction and Maintenance service in Oil and Gas Industry.
Mission :

To achieve customer satisfaction through excellence in service, quality process, schedule & time management, cost effective way in a safe, reliable, efficient and environmentally sound manner.

Fabrication & Construction for Oil and Gas Mining and Service Industries.


♦ All types of Welding Processes ♦ Pipe System Fabrication.

♦ Modulerised Packages, for Pipe rack and Processing Equipment.

♦ Shop Fabrication for Super Duplex, Duplex and Stainless Steel Piping

♦ Plate Rolling Capacity with Full Width Plate.

♦ Jacket and Topsides Fabrication and Construction.

♦ Modularized Packages, for Pipe Rack and Processing Equipment.

♦ Load Out and Transport

♦ Design Engineering, Piping

♦ System, Pressure Vessel, Steelwork.

♦ Design Review

♦ Production Shop Detailing

♦ Purchasing and Procurement

♦ Manpower Supply

♦ Welding Procedure Preparation and Review

♦ Mechanical, Piping, Structural Steel and Pressure Vessel, Tank 
ชื่อผู้ติดต่อ : Tharamika Dokkhem
ที่อยู่ : 350 ม.1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ : 091-5454030
โทรสาร : 0-2678-5176
โฮมเพจ : http://www.bpe.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด