หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Store Development & Renovation ( Level: Officer - Senior Officer)

เจ้าหน้าที่พัฒนาปรับปรุงร้าน
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบการตรวจเช็คแบบละเอียดของการสร้างร้าน Drawing Interior Design and M&E ก่อนส่งให้เจ้าของพื้นที่เพื่อการอนุมัติ รวมทั้งการติดตาม เจรจาต่อรองเพื่อการอนุมัติแบบโดยคำนึงถึงงบประมาณการลงทุนและคุณภาพของงาน รับผิดชอบในการจัดประชุมชี้แจงแบบกับผู้รับเหมาในโครงการที่รับผิดชอบ การตรวจ BOQ ของการประกวดราคางานก่อสร้างตกแต่ง

• รับผิดชอบในการจัดเตรียมอุปกรณ์หลักที่เกี่ยวข้องในการสร้างร้านและให้มีการติดตั้งที่ร้านตามกำหนดเวลา เช่น ตู้เย็น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบสายสัญญาณ โต๊ะเก้าอี้ โคมไฟ อุปกรณ์ตกแต่งร้าน เครื่องเสียง ด้วยการพิจารณาจากแบบ และเสนอขอสั่งซื้อ/ ขอโอนย้ายจากหน่วยงานอื่น / ตรวจเช็คความถูกต้องใบเสนอราคาก่อนส่งให้อนุมัติดำเนินการต่อไป

• ปฏิบัติงาน ติดตาม การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท เพื่อให้โครงการที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติทั้งระยะเวลา งบประมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจของผู้บริการหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก S&P มีการประชุมผู้รับเหมาของโครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้งานสำเร็จด้วยดี

• รับผิดชอบในการวางแผนงานโครงการที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และวัตถุประสงค์ ด้วยการวางแผนงานโครงการและมีการปรับแผนให้เหมาะสม รวมทั้งการประสานงานความคืบหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ เสนอแนะแนวทางแก้ไข

• รับผิดชอบให้มีการนัดหมายเพื่อการส่งมอบร้านแก่หน่วยงานก่อนการเปิดร้าน การประเมินผลงานผู้รับเหมาเมื่อจบโครงการส่งให้หัวหน้างาน การนัดหมายคกก. ตรวจรับมอบงาน การจัดเตรียมเอกสารสำหรับ คกก. ตรวจรับมอบงานการดำเนินการในการตรวจรับมอบงาน การติดตามให้มีการแก้ไขและส่งมอบให้เรียบร้อยก่อนการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

• รวมทั้งการติดตามให้มีการปรับแก้ไขงานหากเกิด defect ของงานก่อสร้างตกแต่งภายในระยะเวลาเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้

• ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• Minimum Education: ปวส. ด้านงานไฟฟ้า เครื่องกล Electronic

• Professional Experiences:

- มีประสบการณ์ในงานโครงการก่อสร้างหรืองานรับเหมาตกแต่งอย่างน้อย 1 ปี

- เคยทำงานในธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร F&B โรงแรม ศูนย์การค้า Retail

• Preferred Knowledge:

- ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งแวดล้อม สุขอนามัยในร้านอาหาร

- การก่อสร้างอาคาร งานระบบ M&E และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

• Required Skills: Computer skill :

- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงาน Word/Excel/Power Point

- การเจรจาต่อรอง การสื่อสารที่ดีทั้งพูด เขียน การนำเสนอผลงาน การโน้มน้าวชักจูง บุคลิกที่เป็นมิตร

• Other Requirements:

- คล่องตัวในการเดินทาง สามารถทำงานต่างถิ่นได้ ทำงานในช่วงกลางคืนได้ มีพาหนะส่วนตัว

- กระตือรือร้น รวดเร็ว มุ่งความสำเร็จของงาน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 4 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
เกี่ยวกับบริษัท

Throughout 35 years, S&P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD. has gained confidence from its customers with more than 270 full-service restaurants and take-home bakery shop outlets nationwide.

With its expansion plan of more than 30 shop outlets both nationwide and worldwide, the company is looking for suitably-qualified candidates to fulfill the following positions:

 

ที่อยู่ : 2034/100-107 23rd -24th Floor, Ital Thai Tower, New Petchburi Rd., Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2785-4000 ext. 237
โทรสาร : 0-2641-4262
โฮมเพจ : http://www.snpfood.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)