หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Human resource development officer (HRD/Training)

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (บึงกุ่ม)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

สาระสำคัญของงานโดยสรุป:

ดูแลงานฝึกอบรมภายนอกและภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนการต่างๆ ที่บริษัทกำหนดเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล

ความรับผิดชอบหลักและหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติ:

1. กำกับและดูแล การทำอบรมภายนอกและภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และเป็นไปตามกระบวนการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. หาแหล่งความรู้ หรือสถาบัน หรือวิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดอบรม เพื่อจัดอบรมภายนอกและภายใน ที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีการร้องขอ

3. จัดทำ Training Needs , Training Road Map, Training Plan ให้ Update และทันสมัย

4. รับผิดชอบยื่นขอรับรองหลักสูตร และติดตามหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

5. กำหนดกลยุทธ์ แผนการต่างๆ และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ในการบริหารงาน ทางด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ให้สามารถใช้งานได้จริงและเหมาะสม

6. กำกับและดูแลการทำ KPI ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้รับการ Monitor ตลอดเวลา

8. เป็น Leadership ในการนำเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

9. หาความรู้ เทคนิคใหม่ๆ หรือเครื่องมือทางด้านการบริหารทางด้านทรัพยากรบุคคล มานำเสนอและนำมาประยุกต์ให้เกิดความเหมาะสมกับองค์กร และเป็นวิทยากรภายในบางหลักสูตรได้

10. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการทำงานให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ

11. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบสรุปประจำรอบ และพร้อมนำเสนอ

12. จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (สังกัดสำนักงาน)

13. สรุปยอดจำนวนผู้ที่ได้รับการอบรมในแต่ละเดือน ค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่ละหลักสูตร เพื่อรายงานให้ต้นสังกัดรับทราบ

14. จัดทำรายงานผลการรับรองหลักสูตรที่ได้รับจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

15. ทำแผนการอบรมประจำปี ให้แต่ละฝ่ายวางแผนที่จะเข้าอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

16. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- อายุ : 20-25 ปี

- เพศ : ชาย-หญิง

- การศึกษา :ปริญญาตรี สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,รัฐศาสตร์ ,จิตวิทยาอุสาหกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ : 0-2 ปี

ทักษะที่จำเป็น:

- ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูลที่ดี

- มนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตใจพร้อมบริการ

- ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel, Power Point

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 4 ปี
สถานที่ : กทม. (บึงกุ่ม)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : จิตวิทยา
สาขา : จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
เกี่ยวกับบริษัท

We are looking for someone to join our growing business to play a part in set up and development of new beauty business unit.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 10/915, Nuanchan 34, Nuanchan, Buengkum, Bangkok, 10230
โทรศัพท์ : 0-2946-0700-6
โทรสาร : 0-2946-1571
โฮมเพจ : http://www.beautybuffetshop.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)