กลับ
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

นักวิเคราะห์ข้อมูล

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ด่วนมาก!

25/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการบริหารจัดการน้ำ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน ความต้องการขององค์กร ในด้าน Capacity Planning, Control, Preventive และ Predictive
 • พัฒนาแบบจำลองในการบริหารจัดการ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และเป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
 • พัฒนารายงานและ Dashboard เพื่อให้บริษัทฯ นำไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารงาน
 • ควบคุม ดูแล การทำงานของฐานข้อมูลภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลต่างๆ บนฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองการทำงานของหน่วยธุรกิจ


คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาสถิติ, สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างแบบจำลอง การทำรายงาน การทำ Dashboard ตามหลักการ Business Intelligence และ Data Analytics
 • มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ และสถิติในงานด้าน Data Science
 • มีความเข้าใจในหลักคณิตศาสตร์ขั้นสูง สามารถเข้าใจและจัดการข้อมูล ตลอดจนเขียนโปรแกรมต่างๆ ได้ดี
 • ประสบการณ์ในการ Data-mining การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ธุรกิจ และ Machine Learning
 • สามารถนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อตัดสินใจ นำไปใช้ต่อ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย (Data Visualization)
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  - Building and coding applications using Hadoop components – HDFS, Hbase, Hive, Sqoop, Flume, etc.
  - Implementing relational data models
  - Traditional ETL tools & RDBMS
  - SPSS
  - R and Python programming
  - Microsoft Excel (Macro VBA, Power View, Power Pivot)
  - Microsoft Power BI
  - BI Tools (Tableau)

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าสันทนาการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1 Vipavadeerangsit Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์
0-2272-1600 Ext.2443Fax0-2272-1602
เว็ปไซต์
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
        บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า EASTW ดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ โดยบริหารจัดการ ระบบขนส่งน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำ ขนาดใหญ่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนา พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้เป็นเขต อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

        ที่ผ่านมา อีสท์วอเตอร์ ลงทุนสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคตะวันออก โดยวางระบบน้ำให้เป็นโครงข่ายท่อน้ำ หรือ Water Grid ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งแรกในประเทศไทย ความยาวกว่า 491.8 กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญๆ ในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยเสริม ขีดความสามารถในการทำงานของระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันปริมาณน้ำ สูญหายในเส้นท่อเหลือไม่ถึง 3%

        อีสท์ วอเตอร์ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ ที่ว่า " เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ " เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงานกับบริษัทฯ “หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่ EAST WATER ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ CEO@eastwater.com "
รีวิวที่น่าสนใจ

วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/06/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
15/06/2021
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google