หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการโครงการ (โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล)

Project Manager
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา: ผู้จัดการโครงการอาวุโส / ผู้อำนวยการโครงการ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose):

• ควบคุมดูแลโครงการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคลากรประจำโครงการ

• การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities):

1. ด้านสัญญา

1.1 ตรวจสอบสัญญา แบบรูปและเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างละเอียด ดูเงื่อนไขที่สำคัญต่าง ๆ และสามารถจำเนิ้อหาหลัก
1.2 ทบทวนและตรวจสอบแบบ Tender กับแบบ For Construction เพื่อสรุปงาน VO.ที่เกิดขึ้น
1.3 สรุปประเด็นสำคัญๆในสัญญาหลัก สัญญาจ้างช่วง สัญญาอื่นๆในโครงการ และสรุปให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและทำความเข้าใจ

2. ด้านแผนงาน

2.1 ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนงานหลัก
2.2 ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนอนุมัติ Shop Drawing
2.3 ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนอนุมัติ วัสดุ-อุปกรณ์ วางแผนการใช้วัสดุและสินค้าคงคลังให้เกิดประสิทธิภาพ ตรวจสอบ/ติดตามแผนการนำเข้า
วัสดุ/อุปกรณ์โครงการ และลงนามการตรวจรับวัสดุ/อุปกรณ์
2.4 ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนคนงาน/เครื่องจักร
2.5 ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนงาน 3 Weeks/3 Months เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอย่างใกล้ชิด
2.6 ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนงานของผู้รับเหมาช่วง
2.7 ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนเร่งรัดงาน เมื่อเกิดความล่าช้า
2.8 วางแผนการป้องกันวัสดุที่จัดเก็บในสโตร์โครงการทั้งในและนอกคลัง หรืองานที่ติดตั้งแล้ว ไม่ให้สูญหายหรือเสียหาย
2.9 คาดการณ์ล่วงหน้าสำหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อวางแผนป้องกันปัญหา

3. ด้านงบประมาณ-การเงิน

3.1 ทบทวนแบบและวิธีการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบงบประมาณที่ได้มาจากฝ่ายประเมินราคาก่อสร้างเพื่อขอแก้ไขและขออนุมัติงบประมาณที่จะใช้
ในการบริหารงานภายใน 3 เดือน และควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการของโครงการฯ ให้ได้กำไรสุทธิสูงสุด
3.2 ควบคุมการจัดทำ Cash Flow
3.3 ควบคุมการจัดทำ / ส่ง / ติดตามงาน VO
3.4 ควบคุมการจัดทำ / ส่ง / ติดตาม Payments
3.5 ประสานงานกับฝ่ายการเงิน /แผนกควบคุมงบประมาณ เรื่อง Invoice
3.6 จัดทำ CVC, PL และ Forecast Report
3.7 ควบคุมการจ่ายค่าแรงผู้รับเหมาช่วงและค่าแรงรายวัน
3.8 การจัดหา / เปรียบเทียบเพื่อหา Suppliers ที่มีคุณภาพดี ราคาถูก / เหมาะสมให้ได้ตาม Budget
3.9 สรุปราคาและต่อรองราคากับ Suppliers รวมถึง Option และเงื่อนไขการจ่ายเงินให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด
3.10 ควบคุมการประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับเหมาช่วงเมื่อจบโครงการ

4. ด้านเทคนิค

4.1 สรุปวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม ราคาถูก ปลอดภัยและใช้เวลาดำเนินการอย่างเร่งรัด
4.2 ควบคุม / ศึกษา แบบ Intregrated
4.3 ศึกษา หา วัสดุ/อุปกรณ์ / เครื่องจักร ที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง วางแผนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้งานหรือเครื่องมือวัด รวมทั้งตรวจสอบ
และอนุมัติแผนการซ่อมบำรุงและสอบเทียบตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้
4.4 ช่วยเหลือ/ให้คำแนะนำวิศวกรโครงการในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม / บริหาร เมื่อพบปัญหาอุปสรรค
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities)
4.5 ควบคุมการจัดทำ Method Statement ที่เกี่ยวข้อง
4.6 วางแผนและเตรียมการเคลื่อนย้ายเข้าโครงการ(Site Mobilization) ให้มีความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ เช่น Site Office, สาธารณูปโภค เป็นต้น
และเคลียร์ตามรายการที่ระบุไว้สำหรับการเตรียมการก่อนเคลื่อนย้ายออกจากโครงการ

5. ด้าน QA/QC และ Safety

5.1 ปฏิบัติตาม วิธีการปฏิบัติงาน / คู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้ง อบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจระบบและปฏิบัติตาม
5.2 รับผิดชอบให้งานถูกต้องได้คุณภาพตามที่ระบุในสัญญาและรายการประกอบแบบ
5.3 ทำความเข้าใจนโยบายความปลอดภัยและเห็นคุณค่าของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละระดับ
5.4 ให้แน่ใจว่าการวางแผนครอบคลุมถึงมาตรการการทำงานที่ดีพร้อมทั้งสาธารณูปโภคที่เหมาะสม
5.5 กำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมที่สุดเมื่อเริ่มการวางแผนงาน,จัดหาแสงสว่างให้เพียงพอ,จัดสรรหน้าที่ทำงาน,
สวัสดิการสาธารณูปโภค, สุขอนามัยและข้อควรระวังเรื่องไฟเบื้องต้น
5.6 จัดทำคำสั่ง / รายละเอียดของวิธีการปฏิบัติงาน พร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติการ,และชี้แจงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละช่วงพร้อมให้ข้อแนะนำ / ข้อควรระวังที่พึงปฏิบัติ
5.7 ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติการและข้อควรระวังกับฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่ทำงานก่อนดำเนินการ
5.8 ทำให้มั่นใจว่าเมื่อเริ่มดำเนินการนั้นๆจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้และรักษากฏระเบียบพื้นที่ทำงาน
5.9 จัดและดำเนินการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับปฏิบัติงาน,ระบบงานและเครื่องมือเครื่องจักรที่ปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงหรืออันตรายต่อสุขภาพ
5.10 ดำเนินการให้พนักงานและบุคคลอื่นๆได้รับการดูแลที่เหมาะสมรวมทั้งให้ประสบการณ์ที่จำเป็นและจัดการฝึกอบรมตามเห็นสมควร
5.11 ดำเนินการจัดหาข้อมูลและข้อปฏิบัติให้แก่ลูกจ้าง/พนักงาน รวมทั้งผู้รับเหมาช่วงในการส่งเสริมวิธีการปฏิบัติงาน
5.12 ตรวจสอบ/เฝ้าระวังการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นที่มั่นใจว่ากระทำอย่างถูกต้อง และเหมาะสมในการป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยหรือ การกระทำผิดกฎข้อบังคับตามสัญญา
5.13 ควบคุมสภาพแวดล้อมและความสะดวกให้เหมาะสมกับหน่วยงาน

6. ด้านการบริหารบุคลากร / ฝึกอบรม

6.1 จัดเตรียมบุคลากร/คนงาน ให้สอดคล้องกับแผนงาน
6.2 ควบคุมการจัดทำ Organization Chart และทบทวน Job Description
6.3 ฝึกอบรม (On the Job Training) ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้/ความสามารถเพียงพอในการทำงานในแต่ละตำแหน่งงาน
6.4 ดูแล สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6.5 ประเมินผล / พิจารณาความดี ความชอบ / เอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
6.6 พิจารณา Career Path ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่ออนาคตของผู้ใต้บังคับบัญชา
6.7 สนับสนุนทีมงานให้ความร่วมมือในการควบคุมปฎิบัติงานตามระเบียบการปฏิบัติงาน Procedure Manual และ Work Instruction ของฝ่าย
6.8 จัดให้มีการเสนอหรืออบรมระบบงานโดยวิศวกรโครงการ ให้กับทีมงานและผู้รับเหมาเพื่อให้เข้าใจระบบงานถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

7. การประสานงาน / ติดตามงาน

7.1 เข้าประชุมประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการ / ที่ปรึกษาและควบคุมงาน / ผู้ออกแบบ / ผู้รับเหมารายอื่น
7.2 ประชุม Site Meeting อย่างสม่ำเสมอกับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับเหมาช่วง โดยเน้นเรื่องการควบคุมตารางเวลาและสรุปปัญหา อุปสรรค
และมาตรการแก้ไข และผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้
7.3 จัดการประมูลการขายเศษวัสดุร่วมกับคณะอนุกรรมการควบคุมและบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างถูกต้องโปร่งใส
7.4 ประเมินผู้รับเหมาในขอบเขตของผู้จัดการโครงการเพื่อใช้ในการคัดเลือกผู้รับเหมาแต่ละระบบให้เหมาะสมกับโครงการ (ทุก 6 เดือน)
7.5 เสนอแนะความคิดเห็นในการลดต้นทุน,ลดปัญหาคุณภาพงาน, พัฒนาระบบงานหรือบุคลากรให้กับรองกรรมการผู้จัดการตามสายงาน

อำนาจในการตัดสินใจ (Authority):

1. เป็นตัวแทนของบริษัทฯในการทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในงานโครงการ ถ้าได้รับการมอบอำนาจ
2. การสั่งการเกี่ยวกับนโยบายที่กำหนดโดยผู้บริหารระดับสูง
3. การสั่งการเกี่ยวกับการ Claim การต่อสัญญาและระยะเวลาการก่อสร้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการ
4. สั่งหยุดงานผู้รับเหมาช่วงในกรณีที่งานไม่ได้ตามเป้าหมาย/คุณภาพ
5. อนุมัติเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรในระดับผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด ในหน่วยงานก่อสร้าง งานโครงการ
6. มีอำนาจอนุมัติตัดสินใจการจัดการบริหารโครงการที่เกิดขึ้นทั้งหมด
7. สามารถอนุมัติการสั่งซื้อ ณ โครงการ ก่อนส่งข้อมูลเข้าบริษัทฯภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
8. การแก้ปัญหาความไม่เข้าใจกันของทีมงานหรือระหว่างผู้รับเหมาและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ( Education Background )

• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในด้านวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า เครื่องกล  และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
• ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences):

ประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency):

1. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Autocad ได้ดีและใช้จดหมายโต้ตอบ E-Mail ได้คล่องแคล่ว
2. มีความสามารถด้านการบริหารงานโครงการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการเจรจาดีมาก
3. รวบรวม ตรวจสอบ ติดตามและให้คำแนะนำในเรื่องการควบคุม วิเคราะห์การใช้งบประมาณ กำหนดนโยบายวิธีปฏิบัติการใช้และควบคุมงบประมาณ
4. เข้าใจขอบเขตการปฏิบัติงานธุรการ การจัดสรรการใช้ทรัพยากร ควบคุม ติดตามปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการแก่หน่วยงานต่างให้มีประสิทธิภาพ
5. ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องแม่นยำ ป้องกันความผิดพลาด ให้คำแนะนำผู้อื่นในการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ
6. เข้าใจวิธีการ กระบวนการจัดการคุณภาพงาน นำเสนอความคิดในการปรับปรุงการทำงาน สามารถวางแผนตรวจสอบประเมินคุณภาพ วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพงาน บริการ ภายในองค์กร
7. เข้าใจหลักการ วิธีการบริหารจัดการ บริษัทรับจ้างภายนอก ติดต่อประสาน ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทรับจ้าง กำหนดนโยบายหรือแผนงานในการบริหารจัดการบริษัทรับจ้างภายนอก
8. มีความสามารถในการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของทีม
9. มีความสามารถวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหา ค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี
10. มีความสามารถในการวางแผนงาน และจัดทำระบบการตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 15 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Ms. Walaikon Boonkerd (Sai)
ที่อยู่ : 28-30 Floor, ITF tower, 140/66-67 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2615-6100 Ext.6192
โทรสาร : 0-2615-6100 Ext.2003
โฮมเพจ : http://www.emc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)