กลับ
บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกขนส่ง (ประจำหน่วยงานพิมาย จังหวัดนครราชสีมา)

บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด

การคมนาคมขนส่ง
26/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
ปริญญาตรี
25,000 - 40,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครเข้าเป็นรถร่วมขนส่งก่อนเสนอต่อฝ่ายธุรการ/บุคคล รวมถึงการพิจารณาผลงานของรถร่วมขนส่ง 
2. ตรวจสอบความพร้อมของรถขนส่งให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ 
3. ให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการรับคำสั่งและวางแผนจัดส่ง
4. ตรวจติดตามรายงานผลการปฎิบัติงานและพิจารณาดำเนินการแก้ไขและป้องกันเมื่อตรวจพบการปฎิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
5. จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องและพนักงานขับรถของรถร่วมขนส่งที่ผ่านการพิจารณารับเข้าแล้ว 
6. สรุปประเมินผลการทำงานของรถร่วมขนส่งให้ผู้บริหารรับทราบเมื่อมีการประชุมฝ่ายบริหาร
7. ควบคุมให้พนักงานในฝ่าย ปฎิบัติตามแผนการตรวจติดตามควานปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้สามารถเกิดผลในทางปฎิบัติ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์คุณภาพของบริษัทฯ
8. เสนอเป้าหมายในการปฎิบัติงานของแผนก โดยกำหนดรายละเอียดและวิธีการวัดผลให้ครบถ้วน ตลอดจนสื่อสารให้พนักงานในฝ่ายรับทราบและมีส่วนร่วมในการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
9. ให้ความร่วมมือในการถูกตรวจติดตาม ดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน เมื่อได้รับใบขอให้แก้ไขหรือป้องกันข้อบกพร่องและปฎิบัติการแก้ไขให้ทันตามเวลาที่กำหนดและจัดทำมาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นอีก
10. ร่วมประชุมพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานและระบบคุณภาพ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
11. บริหารงานที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจน ตรวจสอบให้มีการแก้ไขและป้องกันหากพบว่าผลการปฎิบัติงานไม่สอดคล้อง หรือมีแนวโน้มที่จะไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด 
12. ติดตามให้มีการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อตรวจพบการทำงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจากการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน และเมื่อมีการร้องเรียนจากลูกค้า 
13. ติดตามให้มีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อตรวจพบแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบทำให้เกิดการทำงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจากการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน 
14. ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการทำงานตามระบบบริหารคุณภาพแก่พนักงานในสังกัด ติดตามและตรวจสอบให้การปฎิบัติงานในฝ่ายสอดคล้องตามข้อกำหนด ตลอดจนพิจารณาให้มีการแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อตรวจพบกระบวนการทำงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และรายงานผลให้ที่ประชุมทบทวนของ ฝ่ายบริหารทุกครั้ง 
15. พิจารณาความพร้อมและเพียงพอของทรัพยากรภายในแผนก ตลอดจนเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสรรหาว่าจ้าง และคุณสมบัติที่เหมาะสมของพนักงาน 
16. ควบคุมให้พนักงานในฝ่ายให้ปฎิบัติตามแผนการตรวจติดตามควานปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้สามารถเกิดผลในทางปฎิบัติ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์คุณภาพของบริษัทฯ
17. รับทราบผลการตรวจวัดค่าแอลกอฮอลล์ประจำวันของพนักงานขับรถขนส่งและติดตามให้มีการดำเนินการแก้ไขและป้องกันทันทีที่มีการตรวจพบ 
18. รับทราบและอำนวยความสะดวกในระหว่างมีการตรวจหาสารเสพติด 
19. ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯคุณสมบัติ

1. เพศชาย /หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปหรือมีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป

3.ความสามารถพิเศษ มีความรู้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจขนส่ง

4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน มีบุคลิกลักษณะของความเป็นผู้นำ

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office, Internet  ได้คล่อง 

6. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

7. มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย


 


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด
ที่อยู่
43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
080-080-2534
เว็ปไซต์
บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด
บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
        บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยมีสำนักใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท 

         คณะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าประเภทวัตถุอันตรายทางถนนโดยเฉพาะ เนื่องจากเล็งเห็นว่าในอนาคต ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาระบบการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางของการขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับภาครัฐได้พยายามยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการขนส่งสินค้าประเภทวัตถุอันตรายให้สูงขึ้น โดยกำหนดให้พนักงานขับรถขนส่งวัตถุอันตรายต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่โดยเฉพาะ มีการกำหนดให้รถขนส่งทุกคันต้องติดตั้งระบบติดตามการทำงานด้วย GPS มีศูนย์ตรวจสอบการใช้ความเร็วเกินกำหนดและการควบคุมเวลาขับขี่อย่างต่อเนื่องของพนักงานขับรถของกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น อีกทั้งมุมมองและทัศนคติของผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายไม่ว่าผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายที่ปัจจุบันให้ความสำคัญต่อการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น ทำให้กระบวนการคัดเลือกมีความเข้มงวดและต้องการผู้ให้บริการขนส่งที่มีความรู้ ความชำนาญและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ทำให้บริษัทฯ มองเห็นโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มาตรฐานการขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศไทยสูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยมีนโยบายการจัดทำระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ได้มาตรฐานระดับสากล มุ่งมั่นทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและห่วงใยสิ่งแวดล้อม บ่งบอกถึงความตั้งใจในการให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจด้วยคุณภาพการทำงานระดับมาตรฐานสากล
  
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google