หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

Operational Risk Management (Manager - VP)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากรบุคคล
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง
 • พัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)
 • ทบทวนกรอบและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามประกาศของหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแล
 • พัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงในการระบุ ประเมิน ติดตาม และรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยง เช่น RCSA,KRIs,Loss Incident เป็นต้น
 • จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม และการประเมินความเสี่ยง และความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
 • เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและ/หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์และรายงานการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงที่สำคัญต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 • จัดอบรมความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
 • สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แลผู้บริหารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 • จัดส่งรายงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงต่อสำนักงาน คปภ. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 32 - 42  ปี
 • การศึกษาวุฒิ ป.ตรี/โท สาขาการเงิน/เศรษฐศาสตร์/สถิติ/บริหารความเสี่ยง/บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงิน หรือบริษัทประกัน ไม่น้อยกว่า 5 - 6  ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือการเจรจาต่อรองที่ดี
 • มีทักษะการนำเสนอ สื่อสาร ดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้าน COSO ERM และการบริหารความเสี่ยง 
 • มีความรู้และสามารถใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี เช่น RCSA,KRIs,Business Continuity Planning : BCP
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบของหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแล
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 60,000 - 100,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 12 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Life insurance
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ตรวจร่างกายประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินรับขวัญบุตรคนแรก
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัท Advance Group เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 500 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน)  กลุ่มบริษัท Advance Group เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย ดังเช่น ธุรกิจประกันชีวิต (Life Assurance), ธุรกิจบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Solution Provider), ธุรกิจการจัดจำหน่ายผ่านทางโทรศัพท์ (Tele-Marketing), ธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consulting) ด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงประสงค์จะสรรหาบุคลากรมาร่วมงาน
 
ชื่อผู้ติดต่อ : People Development Department
ที่อยู่ : 175 Sathorn City Tower 1/1 and 2/1 Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2648-3881
โฮมเพจ : http://www.alife.co.th