หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา ประจำภาคใต้

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ภูเก็ตและภาคใต้
10/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการตลาด และทบทวนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อแสวงหาเงินฝาก สินเชื่อ รายได้ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
2. จัดทำ Call Plan ในการออกพบลูกค้า
3. จัดทำ Call Report ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (เงินฝาก/สินเชื่อ) ให้เป็นไปตามแผนการตลาดที่วางไว้ เสนอผู้บังคับบัญชา
4. ติดตาม ดูแล ออกพบ และเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ลูกค้าให้มาใช้บริการด้านเงินฝาก/สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้ารายใหม่
6. เสนอขายผลิตภัณฑ์ (Cross Sell) และแสวงหายอดเงินฝาก/สินเชื่อ/รายได้ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ เพื่อขยายฐานลูกค้า รายใหม่ ตามเป้าหมายที่ได้รับ
7. ให้บริการลูกค้าด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และให้มีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจในการให้บริการ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร และสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าอยู่เสมอ
8. ประสานงานด้านการปฏิบัติงานสินเชื่อ ระหว่างสาขากับ Hub /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับ-ส่งเอกสารสำคัญ, ติดตามแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา ฯลฯ ปฏิบัติงานด้านบรรจุ/ตรวจนับเงินสด และเปลี่ยนกล่องเงิน ATM ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของสาขาและธนาคาร เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
9. ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาให้แก่พนักงานสาขา ให้ปฏิบัติงานด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ในสาขาที่สังกัด และสาขาใกล้เคียง เช่น งานด้านเงินฝาก, งานด้านสินเชื่อ, งานพิธีการสินเชื่อ, การให้บริการเช็คเกี๊ยว ฯลฯ
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
1. การศึกษา และ/หรือ ประสบการณ์ : ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ : ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
3. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษพอใช้
4. มีประสบการณ์จากสถาบันการเงิน หรืองานบริการไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ในเชิงธุรกิจ ด้านการตลาด สามารถให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต, ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย, มี IP หรือ Single License
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

LH BANK
We are Family

Opportunity for a Compelling Change For the Better

Why not? When it is refreshing enough!! From the country is largest asset-based and most secured property developer with the highest market share, to forming an integrated financial institution with top notch expertise in Time Deposit, Housing Loan, Factoring, Corporate

Be a part of this novelty where people are our prime assets and every path taken by you is full of growth and success opportunities.

Toward Success Together

 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : No.1 Q House Lumpini, South Sathorn Road, Sathorn, Tungmahamak, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2359-0299
โทรสาร : 0-2343-8794
โฮมเพจ : http://www.lhbank.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : เจ้าหน้าที่ประจำสาขา , Teller , Head Teller , งานธนาคาร , เจ้าหน้าที่ให้บริการประจำเคาน์เตอร์ธนาคาร , csm , csr , CSO , PBO , PB , PFC , BAY , KBANK , UOB , BBL , SCB , เกียรตินาคิน , CIMB , KK , เจ้าหน้าที่ธุรกิจ , เจ้าหน้าที่ธนกิจ , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , ธนาคาร , หัวหน้าธุรกิจ , หัวหน้าธนกิจ , นายหน้าประกันชีวิต , นายหน้าประกันวินาศภัย , IC , กองทุน , ผู้แนะนำกองทุน , ธุรกรรมทางการเงิน , เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ , วางแผนการเงิน , การลงทุน , Wealth , สถาบันทางการเงิน , Ic License , หลักทรัพย์ , ประกันภัย , Single License , ประกันวินาศภัย , กองทุนและประกัน , การเงินการธนาคาร , บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบุคคล , Wealth Relationship , ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน , แนะนำการลงทุน , Non Life Insurance , Ic Complex 1 , Life Insurance , การธนาคาร , การเงิน , บริการด้านการเงิน , Banking , เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ