กลับ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

17/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
ปริญญาตรี
12,000 - 15,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เตรียมข้อมูล และเอกสารสำหรับการตรวจสอบงานสินไหมทดแทน ด้านบัญชีและภาษี โดยจัดเตรียมแบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ (กระดาษทำการ) จัดเก็บงบทดลองประจำเดือน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ในการตรวจสอบ 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน การจ่ายค่าสินไหมทดแทน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. ตรวจสอบศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ด้านการจ่ายสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ – ภาคบังคับ ด้านบัญชีโดยตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินและการบันทึกบัญชี และด้านภาษี อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามนโยบายของบริษัท  
4. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือเพิ่มระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเสนอผู้บังคับบัญชา 
5. รวบรวม และจัดเก็บแบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ (กระดาษทำการ) ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการใช้งาน 
6. จัดทำและปรับปรุง Audit Program แบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ (กระดาษทำการ) และคู่มือการตรวจสอบด้านบัญชีให้มีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน 
7. ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- ผู้ชาย อายุ  22 –30 ปี  
- วุฒิปริญญาตรี เฉพาะสาขา บัญชี กฎหมาย
- หรือวุฒิ ปวส.ช่างยนต์ เครื่องกล และมีวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีความรู้เกี่ยวกับภาษี และมาตรฐานการบัญชี 
- มีทักษะในการวางแผนการตรวจสอบ 
- มีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา 
- มีมนุษยสัมพันธ์  และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี 
- มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี 
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี 
- สามารถปฏิบัติงาน ต่างจังหวัด นอกสถานที่ได้** 
- สถานที่ปฏิบัติงานตึกวิริยะพันธุ์โฮลดิ้งส์ (บางพลัด)สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์
0-2129-7393Fax0-2641-3593
เว็ปไซต์
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม”
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google