กลับ
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

Corporate Strategy Manager

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

18/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
7 - 12 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
40,000 - 80,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รวบรวมแผนงานของทุกหน่วยงานในบริษัท , วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์

ร่วมกำหนดทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท 

จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตามนโยบายของบริษัท

จัดทำและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย เช่น KPIs BSC OKR เป็นต้น

ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนกระตุ้นและสร้างกลไกให้หน่วยงานมีการปฏิบัติตามกลยุทธ์

 ดำเนินการจัดประชุม และสื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ เข้าใจการนำกลยุทธ์และเครื่องมือไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

ทบทวนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 

 ติดตามแผนการทำงานของทุกฝ่ายในองค์กร ให้เป็นไปตามแผนและนโยบายตามที่กําหนดคุณสมบัติ

คุณสมบัติ (Job Specification) 

• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาโท /  เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ BSC, KPI, Policy Development
• มีความรู้ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ เช่น TQM, TQA, KM, ISO, QCC
• มีภาวะผู้นำ แก้ไขปัญหา และพัฒนาทีมงานได้
• มีทักษะเชิงคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ และคิดครบ
• มีความกระตือรือร้น, อดทน, มีความคล่องตัว และรับผิดชอบสูง
• มีทักษะทางด้านการสื่อสาร และการนำเสนองานที่ดี
• มีทักษะการใช้งานด้าน Computer และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• หากมีประสบการณ์ด้านสายงานประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าสันทนาการ
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- พักร้อนประจำปี
- ลาบวช
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี 1 เดือน

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
175-177, Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์
0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223 หรือ 088-022-0614Fax0-2237-1856 # 201
เว็ปไซต์
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยให้บริการด้านรับประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์  ประกันภัยเบ็ดเตล็ดและประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ในปีที่ผ่านมามียอดขายเติบโตเพิ่มมากขึ้นกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ และนับจากวันก่อตั้งบริษัทฯ พ.ศ. 2472 กว่า 89 ปีแห่งความมั่นคงของบริษัทฯเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงการได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาเป็นระยะเวลายาว นาน และจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและพัฒนาระบบบริหารงานให้เป็นที่ยอมรับสู่มาตรฐานโลกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย อาทิ รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปีและรางวัลสถานประกอบการดีเด่นแห่งปี
บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักความก้าวหน้าและสนใจเข้าร่วมงานได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จกับทางบริษัทฯ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google