หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

E Learning (LMS ) Product

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
กรุงเทพและปริมณฑล
28/09/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ


 • ดูแล e-Learning Solution ของบริษัท ตั้งแต่กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) สร้างลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณสมบัติให้ผลิตภัณฑ์เติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้อง คิดริเริ่มคุณสมบัติที่คาดว่าจะตรงตามความต้องการของตลาดที่สามารถครองใจลูกค้า
 • ทำงานร่วมกับทีมออกแบบ พัฒนาโปรแกรม การตลาด การขาย การพัฒนาธุรกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
 • ศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางในการพัฒนา e-Learning Solution ของบริษัทกับระบบอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง e-Learning Solution ของบริษัท
 • บริหารการพัฒนาระบบตามการสั่งจ้างผลิต ประสานงานติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับจากลูกค้า, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้งานเดินต่อไปได้, ตรวจสอบคุณภาพงานให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า, สรุปผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ, รวบรวม และจัดทำเอกสาร รายงานต่างๆ ของโครงการ
 • ดูแลแนวทางการผลิตเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ในระบบ e-learning Solution ของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก และมีเนื้อหาบทเรียนเพียงพอต่อ
 • พัฒนา ผลิตภัณฑ์Product Learning Solution / Content / และ บริการของบริษัท โดย กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) สร้างลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ เติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้อง นำเสนอคุณสมบัติที่คาดว่าจะตรงตามความต้องการของตลาดที่สามารถครองใจลูกค้า
 • จัดการโครงการพัฒนาระบบพิเศษ บริหารการพัฒนาระบบตามการสั่งจ้างผลิต ประสานงานติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับจากลูกค้า, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้งานเดินต่อไปได้, ตรวจสอบคุณภาพงานให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า, สรุปผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ, รวบรวม และจัดทำเอกสาร รายงานต่างๆ ของโครงการ
 • ทดสอบการใช้งานระบบ eLearning อื่น ๆ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบ ของบริษัท


คุณสมบัติ
 • ประสบการในด้าน e-Learning 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสื่อดิจิทัล
 • ถ้ามีความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยาบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ มีทักษะการสื่อสาร ทักษะความเป็นผู้นำเพื่อดูแลการทำงานของทีมแต่ละขั้นตอนเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง
 • สามารถทำงานให้เสร็จบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ และสามารถทำงานพร้อมๆ กันได้หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
 • คิดนอกกรอบ และสามารถกำหนดกลยุทธ์ได้โดยอาศัยการวิเคราะห์พิจารณาจากข้อมูล
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ กระตือรือร้น พร้อมที่จะทำงานที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย
 • มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง และสามารถจัดการโครงการหลายๆ โครงการพร้อมๆ กัน ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดได้สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กยศ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ของเยีี่ยมคลอด
 • ของเยี่ยมไข้
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ตรวจสุขภาพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

ARIP Public Co., Ltd. (ARIP) is a content and media company with more than 30 years of experience. It has aggressively expanded its businesses into television and electronic media & content development to capture the potential of online transactions as well as increasing number of cable TV and the Internet population.

We are now looking for an enthusiastic person to join our expanding operation and ambitious future growth in the following position. Although experience might prove to be a great advantage to some positions, we treasure more on commitment, creativity, potential, and ethical attributes.

 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : อาคาร เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-3400 ต่อ 1215-1216
โทรสาร : 0-2641-2331
โฮมเพจ : http://www.aripplc.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)