กลับ
บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

Hr Assistant Manager

บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

อัญมณี/เครื่องประดับ, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, การผลิต
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
8 - 12 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 40,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. บริหารจัดการงานบุคคลครบวงจร โดยการ วางแผน ควบคุม ผลักดัน และพัฒนา ทั้งในด้าน HRM และ HRD เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เกิดขึ้นได้จริง ถูกต้องตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ควบคุม ดูแล และปรับปรุง กฏระเบียบปฏิบัติ งานบริหารสัญญา งานสรรหาว่าจ้าง งานบริหารบุคล กิจกรรม งานบริการทั่วไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ประเมิน จัดทำ กำกับดูแลระบบ/ระเบียบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน/ระเบียบวินัยของพนักงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง พ้นตำแหน่ง หรือพ้นสภาพ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น เสนอการปรับปรุงระบบประเมินผลเมื่อจำเป็น
 4. ประเมินความต้องการการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เป็นผู้จัดทำ หรือจัดหาและพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้ตอบสนองต่อการพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงาน
 5. กำกับดูแลการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ
 6. เป็นผู้นำการดำเนินงานด้านกิจกรรม โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 7. พัฒนารูปแบบและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวิธีคิดและทัศนคติเชิงบวกในการทำงานของพนักงาน ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 8. พัฒนาระบบสารสนเทศของแผนกทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรในด้านต่างๆ ในเชิงสถิติและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อพัฒนางานบริหารบุคคล
 9. สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโรงงานด้านกิจกรรมความปลอดภัยในโรงงาน ด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฏของกระทรวงอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การจัดการทั่วไป, รัฐศาสตร์, จิตวิทยาองค์กร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับดี สามารถนำเสนองาน หรือรายงานภาษาอังกฤษแก่ผู้บริหารได้
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานกับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตด้วยช่างฝีมือแรงงานที่มีขนาดพนักงานไม่ต่ำกว่า 300 คนมาก่อน
 • มีประสบการณ์ด้านหัวหน้างานฝ่ายบุคคลอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการประเมิณผลการทำงาน การทำงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และการฝึกอบรมอย่างน้อย 4 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสำหรับบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ KPI, OKR, Skill Matrix, BSC Competency
 • มีประสบการณ์ด้านการอบรมช่างฝีมือ หรือโครงการนักศึกษาฝึกงาน WIL DVT ทวิภาคีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เรื่องโปรแกรมสำเร็จรูป และการขึ้นระบบต่างๆ
 • มีความคิดเชิงกลยุทธ์ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ได้รอบด้าน
 • สามารถใช้ Internet / MS-Office Excel เพื่อทำ HR report, Powerpoint เพื่อประมาลผล สรุปรายงาน นำเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Internet / ใช้ช่องทาง Social Media เพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร สามารถเป็นวิทยากรได้
 • เปิดรับและแสวงหาความรู้ แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ๆ ที่ทันสมัยกับยุคปัจจุบันอยู่เสมอ
 • มีทัศนะคติเชิงบวก สามารถทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงและสภาวะกดดันได้ดี

  ทักษะทางภาษา

  English: Upper-Intermediate or Advance (Listening, Speaking, Reading, Writing)

  ONLY ENGLISH RESUME WILL BE CONSIDERED


  สวัสดิการ
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - ค่ายินดีมงคลสมรส
  - ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
  - ค่าอาหารกลางวัน
  - ค่าโทรศัพท์
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสังคม
  - ประกันสุขภาพ
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - รางวัลอายุงาน
  - ลาบวช
  - เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

  บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  ที่อยู่
  Gemopolis Industrial Estate, 47/1 Moo 4, Kwang Dokmai, Khet Pravet, Bangkok 10250
  โทรศัพท์
  0-2727-0150 - 9 Fax0-2727-0160
  บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  เกี่ยวกับบริษัท
  MKS Jewelry International Co., Ltd. is leading Jewelry manufacturer in Thailand for more than 35 years, we need an energic, good, and eligible person to join the team บริษัทผู้ผลิต และส่งออกเครื่องประดับอัญมณีชั้นนำ ดำเนินการมากกว่า 35 ปี กำลังขยายงานเพื่อเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องประดับอัญมณี ต้องการผู้ร่วมงานที่รักความก้าวหน้า มีความรู้และความสามารถในตำแหน่งดังต่อไปนี้
  ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
  JOBTOPGUN
  btn-apple
  btn-google