กลับ
บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน

Training Manager

บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด

บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การคมนาคมขนส่ง
26/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
ปริญญาตรี
15,000 - 25,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ  และอบรมพนักงาน ตามข้อกำหนด 

2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือที่เกี่ยวข้อง ทั้งระบบ

3. สำรวจและจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี ร่วมกับหน่วยงาน

4. จัดเก็บและทำประวัติการฝึกอบรมพนักงานทั้งระบ

5. ประสานกับหน่วยงานในการติดตามการจัดอบบรม ตามแผนการอบรมประจำปี 

6. ประสานกับศูนย์ฝึกอบรมภายในและภายนอกในการจัดอบรม 

7. จัดทำเอกสารและยื่นเอกสารกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งระบบ

8. จัดทำรายงานการจัดอบรมพัฒนา นำเสนอผู้จัดการฝ่าย

9. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ

1. เพศหญิง / ชาย  อายุ 25 - 45 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

3. ประสบการณ์งานด้านฝึกอบรมและพัฒนา ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป

4. มีความสามารถพิเศษ  มีความรู้ภาษาอังกฤษ ด้านคอมพิวเตอร์ กฏหมายภาษีอากร

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยันอดทน

6. มีความละเอียยรอบคอบในการทำงานสูงสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด
ที่อยู่
43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
080-080-2534
เว็ปไซต์
บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด
บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
        บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยมีสำนักใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท 

         คณะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าประเภทวัตถุอันตรายทางถนนโดยเฉพาะ เนื่องจากเล็งเห็นว่าในอนาคต ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาระบบการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางของการขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับภาครัฐได้พยายามยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการขนส่งสินค้าประเภทวัตถุอันตรายให้สูงขึ้น โดยกำหนดให้พนักงานขับรถขนส่งวัตถุอันตรายต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่โดยเฉพาะ มีการกำหนดให้รถขนส่งทุกคันต้องติดตั้งระบบติดตามการทำงานด้วย GPS มีศูนย์ตรวจสอบการใช้ความเร็วเกินกำหนดและการควบคุมเวลาขับขี่อย่างต่อเนื่องของพนักงานขับรถของกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น อีกทั้งมุมมองและทัศนคติของผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายไม่ว่าผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายที่ปัจจุบันให้ความสำคัญต่อการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น ทำให้กระบวนการคัดเลือกมีความเข้มงวดและต้องการผู้ให้บริการขนส่งที่มีความรู้ ความชำนาญและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ทำให้บริษัทฯ มองเห็นโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มาตรฐานการขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศไทยสูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยมีนโยบายการจัดทำระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ได้มาตรฐานระดับสากล มุ่งมั่นทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและห่วงใยสิ่งแวดล้อม บ่งบอกถึงความตั้งใจในการให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจด้วยคุณภาพการทำงานระดับมาตรฐานสากล
  
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google