หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/08/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Treasury, Finance & Administration Coordinator

Treasury, Finance & Administration Coordinator
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Financial Planning

To coordinate and assist all concerned parties along budget planning process from budget setting to BOD submission; as well as, to monitor, analyze and report actual usage against approved budget.

To analyze and conduct monthly financial performance review and prepare MIS for Management, BOD and other stakeholders.

To implement the financial projection for short term and long term plan of the company.

To recommend actions by analyzing and interpreting data and making comparative analyses from historical data both horizontal and vertical method.

To provide technical support and advice on financing matters

To perform any ad hoc works as required by stakeholders.

Treasury

To implement and be a focal point of all documents required for execution and administration of loan, bond, or other debt instruments and ensure compliance to covenants, representations and undertakings.

To review and ensure suitable terms and conditions of letter of credit to be able to collect money from acceptable bank.

To monitor the outstanding payment, contact customers, ensure timely collection of payments , issue receipt to customers and report on collection activity.

To process, monitor daily cash flow transactions, perform cash flow planning and prepare periodic reports.

To analyze and manage cash on hands to minimize funding costs and maximize yields as well as to ensure sufficient funds for long-term business operations.

To analyze and evaluate both financial risk and business risk and assess credit risk of Customers, determine the degree of credit risk and propose a suitable payment condition for approval from the Credit Committee.

To review and monitor FX markets and perform FX hedging including periodic reports, presentations and also determine the appropriate solution and propose FX hedging for approval from the FX Committee.

To perform FX forward contract in term of approval process and submission to the Bank


คุณสมบัติ
 • Bachelor degree in accounting, financing or Economics with at least 3 years of experiences in related field.
  • Ability to effectively communicate in the English language verbally and in writing.
  • Strong communication and coordination skills.
  • Strong analytical, data organization and interpretation skills.   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : ไม่ระบุ
  เพศ : ไม่ระบุ
  เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
  ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
  สถานที่ : ชลบุรี
  การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  เกี่ยวกับบริษัท
  Thaioil Group is Thailand’s largest petroleum and petrochemical refineries for more than 50 years. We are also engaged in paraxylene, base lubricants, electricity, alternative energy and transportation businesses. Due to business expansion, we are looking for suitable candidates in the following position; 
  ข้อมูลของบริษัท
  Company background
  Name of Company :
  Thaioil Energy Services Company Limited
  Primary Industries :
  Petroleum Oil
  Number of Employee :
  -
  งาน หางาน สมัครงาน
  บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นน้ำมันที่เชื่อมโยงกระบวนการผลิตปิโตรเคมี ซึ่งได้รับการยอมรับในวงการพลังงานว่า เป็นโรงกลั่น ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยบริษัทฯได้บริหารและพัฒนาโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างเงินทุน รวมทั้งระบบบริหารจัดการให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2551 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการวางแผนกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) รวมทั้งระบบการการบริหารจัดการผลงาน (Performance Management System) เพื่อผลักดันการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และพัฒนาความพร้อมขององค์กรและบุคลากรได้พร้อมๆ กัน อีกทั้งบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการวางแผน และประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจและพลังงาน โดยได้จัดตั้งหน่วยงานวิเคราะห์อุตสาหกรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งต้องอาศัยความแม่นยำของข้อมูลอุตสาหกรรมและธุรกิจเพื่อรองรับตลาดที่ผันผวนในระหว่างปี

          นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยโครงการที่สามารถดึงความเป็นเลิศออกมาจากทุกสายงานของกลุ่มหรือเรียกว่า โครงการ Operational Excellence เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายทางธุรกิจและนำพาองค์กรไปให้ถึงเป้าหมาย ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกสายงาน มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต หรือเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรรวมทั้งยังมีการทบทวน การปฏิบัติการอย่างรอบคอบร่วมกันในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์ธุรกิจ โครงการ Operational Excellence ดังกล่าวจัดขึ้น ทุกไตรมาส ส่งผลให้เครือไทยออยล์มีความพร้อมและความคล่องตัว แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ผันผวนเพียงใด

  พันธกิจของบริษัท
  Company statement
  งาน หางาน สมัครงาน
  วิสัยทัศน์

  "บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มุ่งที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้านการกลั่นน้ำมัน และปิโตรเคมีต่อเนื่องอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก"

  พันธกิจ
  • เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำในด้านผลการดำเนินงานและผลตอบแทนการลงทุน
  • ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นระหว่างกัน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
  • มุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

  ค่านิยม

  • การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
  • การมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์
  • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • ความร่วมมือทำงานเป็นทีม
  • ความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรม
  • ความรับผิดชอบต่อสังคม
  • มีความรัก ผูกพัน และเป็นเจ้าขององค์กร
  • ทำงานอย่างมืออาชีพ
  นโยบายทรัพยากรบุคคล
  Human Resource
  งาน หางาน สมัครงาน
  ข้อมูลติดต่อและแผนที่
  Map & Contact Information
  งาน หางาน สมัครงาน
  งาน หางาน สมัครงาน
  Company Name :
  Thaioil Energy Services Company Limited
  Address :
  163/19 หมู่ 7 ถนนอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  Telephone :
  038-359-000, 038-408-500 Ext.6275-6277
  Contact Person :
  คุณมาโนช / คุณกัญญารัตน์
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณมาโนช / คุณกัญญารัตน์
  ที่อยู่ : 555/1 Energy Complex Building A, 11th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900
  โทรศัพท์ : 038-359-000,038-359-400 Ext.6277-6278
  โทรสาร : 038-359-018
  โฮมเพจ : http://www.Thaioilgroup.com
  แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด