หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

อัพโหลด Resume เพิ่มเติมไม่ได้ ต้องทำอย่างไร


หากคุณต้องการอัพโหลด Resume ที่ทำมาเองแนบไปให้บริษัทนั้นดูด้วย สามารถทำการอัพโหลดได้ โดย แต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 2MB และอยู่ในรูปแบบของ .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ptt, .pttx, .pdf และ .txt เท่านั้น ซึ่งคุณสามารถอัพโหลด Resume ได้มากกว่า 1 ไฟล์ แต่ขนาดรวมของทุกไฟล์ต้องไม่เกิน 5MB ค่ะ