Enjoy faster and better
experience on App!

20/02/2020
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน วิชาชีพ

HSE Officer
Asia Pacific Petrochemical Co., Ltd.
Chemicals/Petrochemicals
Chonburi
Duties & Responsibilities
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในการดำเนินการ ด้านการควบคุม ดูแลความปลอดภัยภายในคลังสินค้าอมตะนคร และความปลอดภัยในการขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทางรถบรรทุก ทั้งประเภทที่บรรจุภาชนะและไม่บรรจุภาชนะที่ขนส่งด้วยถังติดตรึงกับรถบรรทุก ซึ่งบริหารการจัดส่งโดยผู้รับเหมาช่วง
2. ควบคุมกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนปฏิบัติการ (Operator Staff) ภายในคลังสินค้า ATT ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุ
3. ให้การอบรมและสร้างทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งพนักงานของบริษัทฯ และผู้รับเหมาช่วงทั้งด้านการปฏิบัติการและด้านการขนส่ง
4. บริหาร ควบคุม กำหนดมาตรการทางด้านสุขภาพอนามัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. บริหารจัดการงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
6. เป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในทุกระบบที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำขึ้น
7. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาอันยั่งยืน
8. วิเคราะห์ผลทางสถิติและประเมินประสิทธิผลการบริการหารจัดการ ในด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม

Qualification

• เพศชายหรือหญิง อายุ 22-30 ปี

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มี/ไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

• มีความรู้หรือเคยปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมทางด้านเคมีภัณฑ์หรือสินค้าอันตราย 

• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

• มีความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

• พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ในทุกสถานที่ที่บริษัทกำหนด 

• มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการให้บริการ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพต่างๆ 

• มีความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการควบคุมมลภาวะ การจัดการขยะมีพิษ 

• มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานงาน ทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

• ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 

 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 1 quota
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : Negotiable
Experience : 0 - 1 year
Location : Chonburi
Education : Bachelor's Degree
Faculty : Public Health
Major : Occupational Health and safety
Welfare
 • Performance/results-based bonus
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การันตีโบนัส 1 เดือน (กรณีทำงานครบ 1 ปี)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • อบรม/สัมมนาประจำปี
 • เงินขวัญถุงครบรอบวันเกิด
 • เงินช่วยเหลืองานต่างๆ
 • เงินเดือน
About company

Established in February 1997, Asia Pacific Petrochemical Co., Ltd. (APC) is a prime importer and distributor of a wide range of hydrocarbon and oxygenated solvents from quality multiple suppliers worldwide for diverse usage by Thai industry.

The award of ISO 9001:2000 certification perfectly reflects the company’s firm commitment to continuously strive to provide the best quality products. With the sales revenue up to 2,000 million baht per year and to support our continuing growth, we urgently need the following candidate to join our team.

บริษัท เอเชีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2540 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศ ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมีทั้งประเภทไฮโดรคาร์บอนและอ๊อกซี่จิเนตเตด จากคู่ค้าคุณภาพมากมายทั่วโลก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของอุตสาหกรรมของไทย ด้วยยอดขายกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี ท้งนี้บริษัทต้องการขยายงานและรับสมัครพนักงานที่มีคุณภาพ ดังต่อไปนี้

 
Contact person : Human Resource Department
Address : 165/14-16 Nirvana at Work Ramintra, Ramintra Road, Anusawari, Bangkhen, Bangkok 10220
Phone number : 0-2157-1555
Fax : 0-2157-1556
View more jobs at Asia Pacific Petrochemical Co., Ltd.