Enjoy faster and better
experience on App!

18/11/2019
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

Internal Audit Officer
Thai O.P.P. Public Co., Ltd.
Packaging
Bangkok (Sathorn)
Duties & Responsibilities

1. ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจําปี (Audit Plan)

2. ร่วมจัดทำและปรับปรุงแนวการตรวจสอบ (Audit Program)

3. ร่วมจัดทำและปรับปรุงแบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคมุภายในและประเมินความเสี่ยง 

4. จัดทำเอกสารการประชมุและจัดประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

5. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจําปี

6. จัดทำกระดาษทําการ ตามแนวการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

7. บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหา ความเสี่ยงและจุดอ่อนของระบบงาน / วิธีการปฏิบัติงานที่พบเห็นจากการตรวจสอบ ลงในกระดาษทําการ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  

8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

Qualification

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

- อายุ 22 ปีขึ้นไป

- เพศ ชาย / หญิง

- ประสบการณ์การทํางาน ผ่านการฝึกงานและมีหนังสือรับรองการฝึกงานด้านการตรวจสอบ หรือมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ / ความสามารถพิเศษ

- มีความรู้ในระบบงานบัญชี และ เข้าใจกระบวนการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ได้

- มีทักษะในการใช้ Excel ได้ดี สามารถใช้ Vlookup , Pivot Table ได้

- มีความรู้ ความสามารถในเรื่องของการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการประเมินความเสียง

บุคลิกภาพ

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีทักษะในการประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบ ช่างสังเกต

- ซือสัตย์ มีสัจจะ ขยัน อดทน ตัดสินใจอย่างเป็นธรรมและเทียงตรง

- มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัย

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.topp.co.th,www.facebook.com//KimpaiThaiopp
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2678-1051-5 Ext. 584,589,760ติดต่อ คุณอัครพร บรรจงศิลป์ หรือคุณวัลภา ศรีเบ้า 

 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : Unknown
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : Negotiable
Experience : 1 - 6 year(s)
Location : Bangkok (Sathorn)
Education : Bachelor's Degree or Higher
Faculty : Accounting
Faculty : Finance
Faculty : Related fields
About company
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกมากกว่า 30 ปี อาทิเช่น  ฟิล์มโอ พี.พี. ฟิล์ม ซี พี.พี.  สติกเกอร์ หลอดลามิเนท (สำหรับบรรจุยาสีฟัน) ฟิล์มแมททัลไลซ์ ฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มลามิเนท ฟิล์มผนึกสูญญากาศ ฟิล์มป้องกันการขีดข่วน และฟิล์มหด จากความมั่นคงและความสำเร็จทางธุรกิจและการได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ดีถึงคุณภาพ ด้วยความที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์จึงส่งผลให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบริษัทฯกำลังขยายโรงงานในประเทศไทย บริษัทฯจึงต้องการผู้ที่ความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานเพื่อรองรับการเติบโตและฐานการผลิตที่ขยายตัวกว้างขึ้น 

 
Thai OPP Public Company Limited is a leading manufacturer of plastic film for more than 30 years, such as O.P.P. Film, C.P.P. Film, Sticker, Laminate Tubes (for toothpaste), Metallized Film, Stretch Film for Pallet wrap, Laminated Film, Skin Vacuum Film, Protection Film and Shrink Film due to the stability and success of our business and to receive international certification is good quality. As a result, our company is widely known in the business industry. Moreover our company is currently expanding of factory in Thailand and want to get ability to work with our company for support the growth and production expansion. 
Contact person : คุณอัครพร บรรจงศิลป์, คุณวัลภา ศรีเบ้า
Address : 1741 Chan Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Phone number : 0-2678-1051-5 ต่อ 584,589
Fax : 0-2678-1051-5 ต่อ 594
View more jobs at Thai O.P.P. Public Co., Ltd.